THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

I. KHỐI ĐẢNG

1. Thường trực Huyện uỷ:

Email : huyenuyhoavang@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

 Đà Nẵng

BT Huyện uỷ

Phạm Nam Sơn

3846138

0985800080

sonpn2

Phó Bí thư TT

Lê Trung Thắng

3846140

0903580148

thanglt

 

2. Văn phòng Huyện ủy:

Email : vanphonghuyenuy@danang.gov.vn

CVP

Hồ Tăng Phúc

3670193

0905660449

phucht2

PCVP

Nguyễn Tấn Phát

3846137

0916976926

phant

PCVP

Mạc Thị Thùy Duyên

3672344

0905737635

duyenmtt

 

3. Ban Tổ chức:

Email : bantochuchv@danang.gov.vn

Tr.Ban Tổ chức

Nguyễn Văn Vân

3670073

0903573567

vannv

Phó Tr.Ban

Võ Thị Nhung

3846141

0905705717

nhungvt

4. Ủy ban kiểm tra Đảng:

Email : uybankiemtrahv@danang.gov.vn

CN. UBKT

Nguyễn Thị Xuân

3670474

0905840878

xuannt3

P.Chủ nhiệm

Đặng Mẹo

3846122

0909239082

meod

P.Chủ nhiệm

Phan T. Thu Hồng

3846122

0905787802

hongptt

5. Ban Tuyên giáo:

Email : bantuyengiaohv@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Lê Văn Hùng Vương

3673439

0983415419

vuonglvh

Phó Tr. Ban

Trần Văn Thủy

 

0905708778

thuytv

6. Ban Dân vận:

Email : bandanvanhv@danang.gov.vn

Tr.Ban Dân vận

Bùi Nam Dũng

3670331

0905710666

dungbn

Phó Tr. Ban

Ngô Minh Lệ

3670331

0905267333

lenm

Phó Tr. Ban

Nguyễn Văn Vĩnh

3670331

0905124345

vinhnv4

Phó Tr. Ban

Nguyễn Hữu Long

 

0905210280

longnh1

 

 

II. KHỐI MẶT TRẬN, HỘI, ĐOÀN THỂ

1. Uỷ ban MTTQVN:

Email : ubmttqvnhuyen@danang.gov.vn

Chủ tịch UBMTTQVN 

Bùi Nam Dũng

3670913

0905710666

dungbn

Phó CT

Lê Duy Cửu

3846170

0905370709

Cuuld

 

2. Hội Nông dân:

Email : hoinongdanhuyen@danang.gov.vn

Chủ tịch

Nguyễn Văn Vân

3846275

0905154202

vannv2

PCT

Huỳnh Tấn Bôn

3846275

0934936168

bonht

 

3. Hội Cựu chiến binh:

Email : cuuchienbinhhv@danang.gov.vn

Chủ tịch hội

Trương Văn Hòa

3673130

0905075758

 

PCT

Nguyễn Bá Hội

3673130

0983443954

 

4. Huyện đoàn:

Email : huyendoanhoavang@danang.gov.vn

Bí thư

Nguyễn T. Giang Thủy

3846129

0905909719

thuyntg

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Quyên

3846129

0935999142

quyennv

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ:

Email : phunuhoavang@danang.gov.vn

Chủ tịch

Lê Huyền Trâm

3672373

0905233445

tramlh

PCT

Lê Thị Trúc Linh

3846145

0905033171

linhltt1

6. Liên đoàn Lao động:

Chủ tịch

Huỳnh Tân

3846257

0988071771

tanh2

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Do

3673074

0976011044

dont

7. Hội Chữ thập đỏ:

Email : ctdhhv@danang.gov.vn

Chủ tịch

Đinh Thị Phương Thuỷ

3879200

0935538043

thuydtp2

Phó Chủ tịch

Vũ Minh Hiền

3879200

0905041532

hienvm

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Thường trực HĐND huyện

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT. HĐND

Lê Trung Thắng

3846138

0903580148

thanglt

PCT HĐND

Nguyễn Tấn Khoa

3673549

0905006789

khoant2

2. Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

Trưởng ban

Trần Thị Kim

 

0935581758

kimtt

Phó Tr. ban

Nguyễn Thị Thủy

 

0905067448

thuynt10

3. Ban Pháp chế HĐND huyện

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

Trưởng ban

Nguyễn Thị Đào

 

0905484867

daont2

Phó Tr. Ban

Trần Vĩnh An

 

0915595859

antv1


III. KHỐI NHÀ NƯỚC:

Lãnh đạo UBND huyện:

Email : ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT.  UBND

Nguyễn Hà Nam

3846331

0903585161

namnh2

PCT TT

Phan Văn Tôn

3846299

0905144677

tonpv

PCT

Nguyễn Thúc Dũng

3846300

0905885123

dungnt5

 

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện:       Số FAX : 3846476

Email : vpubnd-hoavang@danang.gov.vn

Chánh VP

Nguyễn Văn Lý

3846171

0905732916

lynv

PCVP

Trần Văn Liên

3783802

0935043543

lientv

PCVP

Đinh Viết Trần Thọ

3783802

0905825582

Thodvt

Các chuyên viên tổng hợp:

Chuyên viên

Vũ Ái Nhi

3706769

0383990538

nhiva

Chuyên viên

Châu Thị Thúy Phương

 

0905237732

phuongctt

Chuyên viên

Phan Thanh Phong

 

 

 

3879183

0983068819

phongpt3

Chuyên viên

Lê Thị Linh

0367258994

linhlt1

Chuyên viên

Đặng Phước Tiến

0905399822

tiendp

Chuyên viên

Ngô Lê Uyên Ly

0905410467

lynlu

Chuyên viên

Thi Thị Hoàng Vân

0935417477

vantth3

Bộ phận Kế toán

Kế toán

Trần Thị Thu Tằm

2816017

0935535900

tamttt2

Bộ phận Văn thư

Chuyên viên

Ng T. Hồng Hạnh

 

0903535348

hanhnth2

Chuyên viên  

Lê Thị Thu Ni

 

0905620648

nyltt

Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ

Chuyên viên

Nguyễn Văn Vỹ

3696989

090920598

vynv

Bộ phận Giải tỏa đền bù:

 

Phạm Văn Sỹ

 

0935251357

sypv

 

Đặng Trần Ngọc Bích

0936334223

bichdtn

Tổ lái xe:

 

Đặng Quang Hoà

 

0905009009

 

 

Nguyễn Thắng

0905164936

 

 

Đỗ Văn Phú

0905360947

 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT FAX : 0511.3673242

Email : nnptnt@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lê Đình Ca

3673242

0989439839

cald

PTP

Ngô Thị Hạnh

3846156

0905333703

hanhnt5

PTP

Nguyễn Tài

0903545446

tain

PTP

Nguyễn Ái

3798760

0903586699

ain

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

Email : tckh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Đinh Thị Thuý Hương

3671034

0982122059

huongdtt4

PTP

Ngô Ngọc Thiện

3846792

0905280581

thiennn

PTP

Trần Thị Thương

3846157

0989686495

thuongtt1

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Email : ktht-hoavang@danang.gov.vn

Q. Trưởng phòng

Trần Đại Nghĩa

3846994

0915021797

nghiatd

PTP

Nguyễn Thị Thanh Tâm

3668726

0905629399

tamntt5

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường :

Email : tnmt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lê Đức Toại

2469122

0905024579

toaild

PTP

Nguyễn Văn Bửu

2469122

0905999379

buunv2

PTP

Lê Thị Phước Oanh

2469122

0905212345

oanhltp

6. Phòng Y tế:

Email : yte-hoavang@danang.gov.vn

 

Trưởng  phòng

Trần Văn  Thanh

3788468

0905608561

thanhtv12

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Email : gddt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng  phòng

Phạm Hồ Q` Trang

3879368

0905494249

trangphq

PTP

Phan Hữu Dũng

3846154

0905085906

dungph

PTP

Lê Văn Hoàng

3846154

0982788343

hoanglv

 

8. Phòng Lao động và TBXH:

Email : ldtbxh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lâm Tiến Sĩ

3672462

0905222559

silt

PTP

Trần Tiến Trinh

3846160

0989440025

trinhtt

PTP

Đặng Thập

3846160

0905147171

thapd

PTP

Huỳnh Thị A Ly

3846160

0905275627

lientv

9. Phòng Văn hóa Thông tin:

Email : vhtt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Đỗ Thanh Tân

6291199

0982989982

tandt

PTP

Trần Đình Ngô

3846161

0905313341

ngotd

PTP

Ng~Thị Phương Ngân

3846161

0906147769

nganntp

 

10. Phòng Tư pháp:

Email: tuphap-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Phùng Kiệm

3846257

0905234429

kiemp1

PTP

Ngô Thị Thanh Thảo

3846257

0978684689

thaontt3

PTP

Lê Đình Quảng

3846257

0905015141

quangld1

11. Phòng Nội vụ:

Email : noivu-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Trà Đình Thứ

3644.703

0905472255

thutd

PTP

Bùi Nguyễn Xuân Anh

3846159

0905.496.799

anhbnx

12. Thanh Tra Nhà nước huyện:

Email : thanhtra-hoavang@danang.gov.vn

C. Thanh Tra

Ngô Duy Quang

3846100

0907703866

quangnd1

Phó Chánh TT

Lê Hợp

3846100

0936085567

hopl

13. Ban quản Lý Đầu tư Xây dựng huyện:

Email : bqldtxd-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Nguyễn Bá Tâm

3696087

0905625112

tamnb

PTB

Lê Văn Hùng

0905029039

hunglv1

14. Đội Quy tắc Đô thị:

Email : qtdt-hoavang@danang.gov.vn

Đội trưởng

Nguyễn Thanh Hùng

3672451

0905652575

hungnt16

Đội phó

Lê Trung Phước

2216747

0935117315

phuoclt

 

16. Trung tâm Văn hóa Thông tin và TT: (rồi)

Email : ttvhtt-hoavang@danang.gov.vn

Giám đốc

Lê Đình Minh Hải

3783833

0905358026

haildm

PGĐ

Nguyễn Hữu Dũng

3783833

0905771712

dungnh6

PGĐ

Phạm Hùng

 

0905131019

hungp

17. Ban Quản lý các chợ:

Trưởng Ban

Trần Kim Đính

 

0905170009

dinhtk

P.Trưởng ban

Phạm Thanh

 

0919186310

Thanhp

18. Ban Giải phóng mặt bằng:

Giám đốc

Trần Ngạnh

 

0914404805

nganhn

Phó Giám đốc

Ngô Ngọc Châu

 

0913431007

Chaunn

Phó Giám đốc

Trần Văn Hiếu

 

0905561616

hieutv1

V. KHỐI NỘI CHÍNH

1. Công an

Trưởng Công an

Mai Chiến Thắng

3674194

0919195222

Phó Công an

Đặng Quang Chưa

3674486

0905180490

Phó Công an

Nguyễn Bá Thêm

3783753

0905167520

Phó Công an

Trần Đình Thanh

3670317

0914001519

Phó Công an

Nguyễn Đức Minh

3673029

0905167520

2. Quân sự

Chỉ huy trưởng

Đặng Văn Tám

3670792

0914231790

Chính trị viên

Nguyễn Kết

3670791

0905404176

PCHT

Hỗ Đắc Dũng

 

0985000032

PCHT- TMT

Nguyễn Nho Lịch

 

0982087585

C. Trị viên phó

Lê Quang Vinh

 

0905594952

3. Chi cục Thi hành án

Chi Cục trưởng

Trần Hùng

3846014

0935676585

5. Toà án

Chánh án

Nguyễn Ngọc Nam

3681656

0903535686

Phó Chánh án

Huỳnh Thị Thu Thương

3681656

0905298811

6. Viện kiểm sát

Viện trưởng

Phạm Văn Sơn

3674178

0905362318

P. Viện Trưởng

Chu Thị Mai Phương

2246974

0905545656

VI. KHỐI XÃ

1. UBND xã Hòa Châu

Email : ubndxahoachau@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

BTĐU-CT HĐND

Nguyễn Phụ

3684022

0905181358

phun

Phó Bí thư

Lê Đức Hùng

3684022

0983684490

hungld1

CT.UBMTTQVN

Trần Thị Ngọc Oanh

 

0989071774

oanhttn

Chủ tịch UBND

Nguyễn Bình

3684022

0905626289

binhn

Phó CT

Huỳnh Cao Trí

3846287

0933936407

trihc

Phó CT

Trần Thanh Tuấn

3846287

0905883786

tuantt

2. UBND xã Hòa Tiến:

Email : ubndxahoatien@danang.gov.vn

BTĐU-CT HĐND

Trần Đình Nhơn

3798079

0905053188

nhontd

Phó bí thứ TT

Đặng Quang Hùng

3798079

0905778629

hungdq4

CT.UBMTTQVN

Ngô Ngọc Hải

3798079

0935965293

hainn2

Chủ tịch UBND

Ngô Ngọc Trúc

3798760

0905707696

trucnn

Phó CT

Đặng Quốc Tuấn

3846176

0977191117

tuandq

Phó CT

Nguyễn Thị Vân

3846176

0935832941

vannt6

3. UBND xã Hòa Phước

Email : ubndxahoaphuoc@danang.gov.vn

BTĐU-CT HĐND

Võ Trần Minh Long

3670448

0903525422

longvtm

P.Bí thư TT

Nguyễn Thanh Vi

3670448

0905486842

vint

CT- UBMTTQVN

Nguyễn Bút

3686347

0905173376

butn

Chủ tịch UBND

Trần Bùi Quốc Bình

 

0914323554

binhtbq

Phó CT

Ngô Thị Bích Vân

 

0935337367

vanntb3

Phó CT

Trần Văn Dương

 

0905205248

duongtv2

4. UBND xã Hòa Nhơn

Email : ubndxahoanhon@danang.gov.vn

BT ĐU

Nguyễn Thị Thanh An

3788418

0905473575

anntt3

Phó Bí thư TT

Lê Văn Hoàn

2460086

0905015602

hoanlv1

PCT-HĐND

Lê Thị Kim Liên

2460086

0905530858

lienltk

CT.UBMTTQVN

Nguyễn Đình Thu

 

 

 

Chủ tịch UBND

Trần Văn Thu

2216747

0905178359

thutv

Phó CT

Nguyễn Đăng Tường

 

0905343415

tuongnd

Phó CT

Ngô Văn Đạt

3788418

0905438253

datnv2

5. UBND xã Hoà Phong:

Email : ubndxahoaphong@danang.gov.vn

BT ĐU

Nguyễn Thanh Quảng

3782507

0905722238
quangnt6

Phó Bí thư

Đinh Ngọc Trinh

3782507

0905271245
trinhdn

PCT HĐND

Đặng Công Quang

3782507

0935129829

quangdc

CT.UBMTTQVN

Tán Văn Đặng

3782507

0909509591

dangtv

Chủ tịch UBND

Nguyễn Thị Vân

3782507

0935760608

vannt2

Phó CT

Đặng Xuân Thành

3846426

0904081650

thanhdx

Phó CT

Ngô Văn Nhân

 

0977185548

nhannv1

6. UBND xã Hoà Khương

Email : ubndxahoakhuong@danang.gov.vn

Bí thư Đảng ủy-CT HĐND

Đinh Ngọc Thiên

3780339

0905245777

thiendn

Phó Bí thư

Trần Thị Lý

 

0905174996

lytt1

CT.UBMTTQVN

Nguyễn Văn Tâm

 

0905826757

tamnv4

Chủ tịch UBND

Nguyễn Chí Trí

3780339

0905335639

trinc

Phó CT

Ng~ Lương Thành

 

0905969269

thanhnl

Phó CT

Nguyễn Kế Hiệp

 

0982777437

hiepnk

7. UBND xã Hòa Phú

Email : ubndxahoaphu@danang.gov.vn

BT ĐU-CT HĐND

Nguyễn Ngọc Hải

3846470

0903512121

hainn1

Phó Bí thư

Đặng Huynh

3780204

0905035755

huynhd

CT.UBMTTQVN

Nguyễn Lực

3780314

  0905097077

lucn

Chủ tịch UBND

Nguyễn Tân

3846470

0913434336

tann

Phó CT

Nguyễn Thị Lý

 

0905508289

lynt2

8. UBND xã Hòa Sơn

Email : ubndxahoason@danang.gov.vn

BT ĐU

Lê Đức Trí

3793029

0903572637

trild

Phó Bí thư -CT.HĐND

Nguyễn Thị Huệ

3793029

0935370278

huent4

CT.UBMTTQVN

Phạm Định Phi

 

0935464027

phipd

Chủ tịch UBND

Ng~ Duy Phương

3793029

0935121009

phuongnd2

Phó CT

Hồ Văn Y

3842163

0934163797

yhv

Phó CT

Ngô Minh Nhàn

3842163

0905362211

 

9. UBND xã Hòa Ninh

Email : ubndxahoaninh@danang.gov.vn

Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Thành

3731108

0935278597

thanhnv1

PBT-CT HĐND

Lê Văn Học

 

0932946909

hocvl

CT.UBMTTQVN

Lê Thị Chinh

3791178

0905877155

chinhlt2

Chủ tịch UBND

Lê Đức Thương

3791177

0905226775

thuongld

Phó CT

Lê Xuân Vương

 

0905667025

vuonglx

Phó CT

Nguyễn Hữu Tâm

 

0903543505

Tamnh2

10. UBND xã Hoà Liên

Email : ubndxahoalien@danang.gov.vn

BTĐU-CT HĐND

Trương Tấn Mạnh

3795001

0905222323

manhtt

Phó Bí thư ĐU

Ng~ Văn Thạnh

3795001

0988200161

thanhnv13

CT.UBMTTQVN

Bùi Trung Điệp

 

0984931041

diepbt

Chủ tịch UBND

Ngô Quốc Dũng

3842602

0905666319

dungnq

Phó CT

Ngô Thành Tâm

 

0976273379

tamnt6

Phó CT

Phạm Văn Tiên

 

0905013637

tienpv1

11. UBND xã Hòa Bắc

Email : ubndxahoabac@danang.gov.vn

Bí thư Đảng ủy-CT HĐND

Lê Thị Thu Hà

3796001

0905721537

haltt3

Phó Bí thư

Nguyễn Ngưng

3796001

0979774950

ngungn

CT.UBMTTQVN

Dương Thị Lệ

3796001

0981325867

ledt1

Chủ tịch UBND

Thái Văn Hoài Nam

3796100

0982595695

namtvh

Phó CT UBND

Trương Thanh Nhân

3796100

0905031025

nhantt1

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 8 9 5 2 8 4
Hôm nay: 575
Hôm qua: 5.845
Tuần này: 0
Tháng này: 129.147
Tổng cộng: 45.895.284