CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

DẠNH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

HĐND HUYỆN HÒA VANG, NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐT Di động

Email

Công vụ

(danang.gov.vn

1

Trần Văn Trường

Chủ tịch HĐND huyện

3846138

0905007007

truongtv

2

Nguyễn Tấn Khoa

PCT HĐND huyện

3673549

0905006789

khoant2

 

2. Ban Pháp chế HĐND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐT Di động

Email

Công vụ (@danang.gov.vn)

1

Nguyễn Thị Đào

Trưởng ban

 

0905484467

daont2

2

Trần Vĩnh An

Phó Trưởng ban

 

0915595859

antv1

3. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐT Di động

Email

Công vụ (@danang.gov.vn)

1

Lê Trung Thắng

Trưởng ban

 

0903580148

thanglt

2

Nguyễn Thị Thủy

Phó Trưởng ban

 

0905484867

thuynt10

4. Danh sách Đại biểu HĐND huyện chia theo đơn vị bầu cử

STT

Đơn vị bầu cử

Họ và tên

ĐT Di động

Email Công vụ

1

Số 1 - xã Hòa Phước

Võ Trần Minh Long

0903525422

longvtm@danang.gov.vn

2

Đặng Thương

0913494684

thuongd@danang.gov.vn

3

Số 2 - xã Hòa Phước

Nguyễn Phụ

0905181358

phun@danang.gov.vn

4

Trần Thị Ngọc Oanh

0989071774

oanhttn@danang.gov.vn

5

Huỳnh Văn Thới

0905020748

thoihv3@danang.gov.vn

7

Số 3 - xã Hòa Tiến

Trần Đình Nhơn

0905053188

nhontd@danang.gov.vn

8

Phan Văn Tôn

0905144677

tonpv@danang.gov.vn

9

Phạm Thị Xuân Thủy

0989070707

 

10

Nguyễn Văn Vân

0903573567

vannv@danang.gov.vn

11

Số 4 - xã Hòa Phong

Lê Trung Thắng

0903580148

thanglt@danang.gov.vn

12

Nguyễn Tấn Khoa

0905006789

khoant2@danang.gov.vn

13

Lâm Tiến Sĩ

0905222559

silt@danang.gov.vn

14

Nguyễn Lý Cường

(Đại đức Thích Huệ Chấn)

0935225902

 

15

Số 5 - xã Hòa Khương và Hòa Phú

Trần Văn Trường

0905007007

truongtv@danang.gov.vn

16

Nguyễn Văn Vân

0905154202

vannv1@danang.gov.vn

17

Nguyễn Thị Thủy

0905067448

thuynt10@danang.gov.vn

18

Đinh Ngọc Thiên

0905245777

thiendn@danang.gov.vn

19

Mạc Thông

0903595535

thongm@danang.gov.vn

20

Số 6 - xã Hòa Nhơn

Ngô Duy Quang

0907703866

quangnd1@danang.gov.vn

21

Lê Văn Hùng Vương

0983415419

vuonglvh@danang.gov.vn

22

Nguyễn Thị Sương

0935058358

 

23

Lê Thị Kim Liên

0905530858

 

24

Số 7 - xã Hòa Ninh và Hòa Sơn

Trần Vĩnh An

0915595859

antv1@danang.gov.vn

25

Ngô Chí Thức

0905060397

thucnc@danang.gov.vn

26

Phạm Hồ Quỳnh Trang

0905494249

trangphq@danang.gov.vn

27

Đinh Thị Thúy Hương

0982122059

huongdtt4@danang.gov.vn

28

Nguyễn Kết

0905404176

 

29

Số 8 - xã Hòa Liên và Hòa Bắc

Trần Thị Kim

0935581758

kimtt@danang.gov.vn

30

Hồ Tăng Phúc

0905660449

phucht2@danang.gov.vn

31

Nguyễn Thị Đào

0905484867

daont1@danang.gov.vn

32

Bùi Thị Minh Hồng

0977757422

 

I. KHỐI ĐẢNG

1. Thường trực Huyện uỷ:

Trần Văn Trường

Email : huyenuyhoavang@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

 Đà Nẵng

BT Huyện uỷ

Phạm Nam Sơn

3846138

0985800080

sonpn2

Phó Bí thư TT

Lê Trung Thắng

3846140

0903580148

thanglt

2. Văn phòng Huyện ủy:

Email : vanphonghuyenuy@danang.gov.vn

CVP

Hồ Tăng Phúc

3670193

0905660449

phucht2

PCVP

Nguyễn Tấn Phát

3846137

0916976926

phatnt

PCVP

Mạc Thị Thùy Duyên

3672344

0905737635

duyenmtt

TTCQ

 

3846137

 

 

3. Ban Tổ chức:

Email : bantochuchv@danang.gov.vn

Tr.Ban Tổ chức

Nguyễn Văn Vân

3670073

0903573567

vannv

Phó Tr. Ban

Võ Thi Nhung

3846141

0905705717

nhungvt

 

       

4. Ủy ban kiểm tra Đảng:

Email : uybankiemtrahv@danang.gov.vn

CN. UBKT

Nguyễn Thị Xuân

3670474

0905840878

xuannt3

P.Chủ nhiệm

Đặng Mẹo

 

0909239082

meod

         

5. Ban Tuyên giáo:

Email : bantuyengiaohv@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Lê Văn Hùng Vương

3673439

0983415419

vuonglvh

 

       

6. Ban Dân vận:

Email : bandanvanhv@danang.gov.vn

Tr.Ban Dân vận

Bùi Nam Dũng

3670331

0905710666

dungbn

Phó Tr. Ban

Nguyễn Văn Vĩnh

3670331

0905124345

vinhnv4

Phó Tr. Ban

Nguyễn Hữu Long

 

0905210280

longnh1

7. Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị:

Email : trungtambdcthv@danang.gov.vn

GĐ TT  BDCT

Phan Phụng Trung

 

0905021487

trungpp

PGD TT BDCT

Trần Văn Thủy

 

0905708778

thuytv

 

II. KHỐI MẶT TRẬN, HỘI, ĐOÀN THỂ

1. Uỷ ban MTTQVN:

Email : ubmttqvnhuyen@danang.gov.vn

CT UBMTTQVN

Bùi Nam Dũng

3670913

 0905710666

dungbn

Phó CT

Phan Thị Thu Hồng

3846170

0905787802

hongptt

Phó CT

Lê Duy Cửu

3846170

0905370709

cuuld

2. Hội Nông dân:

Email : hoinongdanhuyen@danang.gov.vn

Chủ tịch

Nguyễn Văn Vân

3846275

0905154202

vannv2

PCT

Nguyễn Đức Lê

3846275

0914104265

lend

PCT

Trần Ngọc Anh

3846275

0905077638

anhtn

3. Hội Cựu chiến binh:

Email : cuuchienbinhhv@danang.gov.vn

Chủ tịch hội

Nguyễn Văn Hưng

3673130

0973951959

hungnv2

PCT

Nguyễn Hữu Tính

3673130

0905231663

tinhnh1

PCT

Nguyễn Thành Nhơn

 

0979075067

nhonnt1

4. Huyện đoàn:

Email : huyendoanhoavang@danang.gov.vn

Bí thư Huyện đoàn

Nguyễn Thị Giang Thủy

3846129

0905909719

thuyntg

Phó Bí thư

Lê Thị Trúc Linh

 

0905033171

linhltt1

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ:

Email : phunuhoavang@danang.gov.vn

Chủ tịch

Lê Huyền Trâm

3672373

0905233445

tramlh

PCT

Lê Thị Hồng

3846145

01698370537

honglt

6. Liên đoàn Lao động:

Chủ tịch

Huỳnh Tân

3673074

0988071771

culd

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Do

3673074

0976011044

dont

7. Hội Chữ thập đỏ:

Email : ctdhhv@danang.gov.vn

 

Chủ tịch

Nguyễn Văn Quý

3879200

0905076951

quynv7

Phó Chủ tịch

Đinh Thị Phương Thuỷ

 

01213579975

thuydtp2

 

8. Hội người mù:

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Chủ tịch

Trần Văn Xuân

3846113

3788026

0905173856

9. Hội Từ thiện:

Chủ tịch

Cao Văn Truyện

3783586

2214407

0905075779

PCT

Đoàn Thị Ánh Tuyết

 

0905169201

PCT

Nguyễn Văn Châu

 

0905291720

10. Hội Khuyến học:

Chủ tịch

Đặng Phước Đắc

3783678

 

0905244045

11. Hội nạn nhân chất độc da cam:

Chủ tịch

Ngô Hồng Minh

3674560

 

0905133891

12. Hội Cựu giáo chức:

Chủ tịch

Nguyễn Đình Hùng

3783678

 

0905157783

13. Hội Tù yêu nước :

Chủ tịch

Đặng Minh Hoàng

3784210

 

0905558018

14. Hội  làm  vườn:

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tài

2245418

 

0903545446

 

III. KHỐI NHÀ NƯỚC:

Lãnh đạo UBND huyện:

Email : ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn

 

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT.  UBND

Nguyễn Hà Nam

3846331

0903585161

namnh2

PCT TT

Phan Văn Tôn

3846299

0905144677

tonpv

PCT

Nguyễn Thúc Dũng

3846300

0905885123

dungnt5

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:                 Số FAX : 3846476

Email : vpubnd-hoavang@danang.gov.vn

Chánh VP

Nguyễn Văn Lý

3846172

0905732916

lynv

PCVP

Trần Văn Liên

3783802

0935043543

lientv

PCVP

Đinh Viết Trần Thọ

3673549

0905825582

thodvt

         

Các chuyên viên tổng hợp:

Chuyên viên

Vũ Ái Nhi

3879183

01683990538

nhiva

Chuyên viên

Phan Thanh Phong

0983068819

phongpt3

Chuyên viên

Huỳnh Thị A Ly

0905275627

lyhta

Chuyên viên

Ngô Lê Uyên Ly

0905410467

lynlu

Chuyên viên

Ngô Thị Ngọc Dung

0905013681

dungntn1

Chuyên viên

Lê Thị Linh

 

01667258994

linhlt1

Chuyên viên

Châu T.Thúy Phương

3879183

01674713095

phuongctt

Chuyên viên

Đặng Phước Tiến

 

0905399822

tiendp

Chuyên viên Nguyễn Thanh Hùng   0905652575 hungnt16

Bộ phận Văn thư: 3846476; FAX: 3846476

Chuyên viên

Ng T. Hồng Hạnh

3846476

0903535348

hanhnth2

Chuyên viên  

Lê Thị Thu Ni

 

0905620648

nyltt

Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ

Chuyên viên

Nguyễn Văn Vỹ

3696989

0909205598

vynv

Nhân viên bưu điện

Ngô Thị Hồng Duyên

0907833489

 

 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT              FAX : 0511.3673242

Email : nnptnt@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lê Đình Ca

3673242

0989439839

cald

PTP

Ngô Thị Hạnh

2245418

0905333703

hanhnt5

PTP

Nguyễn Tài

0903545446

tain

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

Email : tckh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Đinh Thị Thuý Hương

3846157

0982122059

huongdtt4

PTP

Ngô Ngọc Thiện

3846792

0905280581

thiennn

PTP

Trần Thị Thương

3846157

0989686495

thuongtt1

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Email : ktht-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Trần Đại Nghĩa

3846894

0915021797

nghiatd

PTP

 

3704495

 

 

PTP

Nguyễn Thị Thanh Tâm

3704495

0905629399

tamntt5

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường :

Email : tnmt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lê Đức Toại

3674999

0905024579

toaild

PTP

Nguyễn Văn Bửu

2469122

0905999379

buunn1

PTP

Lê Thị Phước Oanh

2469122

0905212345

oanhltp

6. Phòng Y tế:         

Email : yte-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng  phòng

Trần Văn  Thanh

3788468

0905608561

thanhtv12

PTP

Trần Thị Thương

3788468

0905012363

thuongtt

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Email : gddt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng  phòng

Phạm Hồ Q` Trang

3879368

0905494249

trangphq

PTP

Nguyễn Văn Quý

3879369

0905194307

quynv

PTP

Lê Văn Hoàng

3846154

0907868479

hoanglv

8. Phòng Lao động và TBXH:

Email : ldtbxh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lâm Tiến Sĩ

3672462

0905222559

silt

PTP

Trần Tiến Trinh

3846160

0989440025

trinhtt

PTP

Đặng Thập

3846160

0905147171

thapd

PTP

Trần Văn Liên

3846160

0935043543

lientv

9. Phòng Văn hóa Thông tin:

Email : vhtt-hoavang@danang.gov.vn

Q. Tr. phòng

Đỗ Thanh Tân

2223778

0982989982

tandt

PTP

Trần Đình Ngô

3846161

0905313341

ngotd

PTP

Nguyễn Thị Phương Ngân

3846161

0906147769

ngoclk

10. Phòng Tư pháp:

Email: tuphap-hoavang@danang.gov.vn

 

Trưởng phòng

Phùng Kiệm

3846257

0905234429

kiemp1

PTP

Ngô Thị Thanh Thảo

3846257

0978684689

thaontt3

PTP

Lê Đình Quảng

3846257

0905015141

quangld1

PTP

Ng~Thị Phương Ngân

3846257

0906147769

nganntp

11. Phòng Nội vụ:

Email : noivu-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Trà Đình Thứ

3846159

0905472255

thutd

PTP

Nguyễn Văn Sáu

6569956

0905133418

saunv1

PTP

Trần Bùi Quốc Bình

3846159

0905846159

binhtbq

12. Ban quản Lý Đầu tư Xây dựng huyện:

Email : bqldtxd-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Nguyễn Bá Tâm

3696087

0905625112

tamnb

PTB

Lê Văn Hùng

0905029039

hunglv1

 

13. Đội Quy tắc Đô thị:

Email : qtdt-hoavang@danang.gov.vn

 

Q. Đội trưởng

Nguyễn Thanh Hùng

3672451

0905652575

hungnt16

Đội phó

Lê Trung Phước

2216747

0905494020

phuoclt

 

       

14. Ban quản lý các chợ:

Email : bqlcho-hoavang@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban

Trần Kim Đ   0905779278 dinhtk

Phó trưởng ban

Đinh Thị Phương Thủy

 

0935538043

thuydtp2

Phó trưởng ban

Phạm Thanh

 

0919186310

thanhp

 

       


15. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao:

Email : ttvhtt-hoavang@danang.gov.vn

Giám đốc

Lê Đinh Minh Hải

2223778

0905358026

haildm

PGĐ

Nguyễn Hữu Dũng

2223778

0905702989

dungnh6

P.Trưởng đài Phạm Hùng   0905131019 hungp

17. Ban Giải phòng mặt bằng huyện:

Email : gpmbhoavang@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban

Trần Ngạnh

 

0913404805

nganht

Phó Trưởng Ban

Ngô Ngọc Châu

 

0913431007

chaun

 

       

18. Thanh Tra Nhà nước huyện:

Email : thanhtra-hoavang@danang.gov.vn

 

C. Thanh Tra

Ngô Duy Quang

3783575

0907703866

quangnd1

Phó Chánh TT

Nguyễn Cường

3846100

0905212796

Cuongn3

Phó Chánh TT

Lê Hợp

3846100

0936085567

hopl

0915595859

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 2 3 7 2 4 4 7
Hôm nay: 2.702
Hôm qua: 3.506
Tuần này: 12.400
Tháng này: 154.249
Tổng cộng: 42.372.447