CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

DẠNH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

HĐND HUYỆN HÒA VANG, NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Thường trực Huyện uỷ:

Email : huyenuyhoavang@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

 Đà Nẵng

BT Huyện uỷ

Phạm Nam Sơn

3846138

0985800080

sonpn2

Phó Bí thư TT

Lê Trung Thắng

3846140

0903580148

thanglt

2. Văn phòng Huyện ủy:

Email : vanphonghuyenuy@danang.gov.vn

CVP

Hồ Tăng Phúc

3670193

0905660449

phucht2

PCVP

Nguyễn Tấn Phát

3846137

0916976926

phant

PCVP

Mạc Thị Thùy Duyên

3672344

0905737635

duyenmtt

3. Ban Tổ chức:

Email : bantochuchv@danang.gov.vn

Tr.Ban Tổ chức

Nguyễn Văn Vân

 

0903573567

Phó Tr.Ban

Võ Thị Nhung

3846141

0905705717

nhungvt

4. Ủy ban kiểm tra Đảng:

Email : uybankiemtrahv@danang.gov.vn

CN. UBKT

Ngô Thị Thu Phương

3670474

0905499832

phuongntt5

P.Chủ nhiệm

Đặng Mẹo

3846122

0909239082

meod

 

       

5. Ban Tuyên giáo:

Email : bantuyengiaohv@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Lê Văn Hùng Vương

3673439

0983415419

vuonglvh

Phó Tr. Ban

Trần Văn Thủy

 

0905708778

thuytv

6. Ban Dân vận:

Email : bandanvanhv@danang.gov.vn

Tr.Ban Dân vận

Bùi Nam Dũng

3670331

0905710666

dungbn

Phó Tr. Ban

Ngô Minh Lệ

3670331

0905267333

lenm

Phó Tr. Ban

Nguyễn Văn Vĩnh

3670331

0905124345

vinhnv4

Phó Tr. Ban

Nguyễn Hữu Long

 

0905210280

longnh1

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Thường trực HĐND huyện

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT. HĐND

Phạm Nam Sơn

3846138

0985800080

sonpn2

PCT HĐND

Lê Đức Tri

3673549

0903572637

trild

2. Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

Trưởng ban

Trần Thị Kim

 

0935581758

kimlt

Phó Tr. Ban

Trần Văn Minh

 

0912670104

minhtv6

2. Ban Pháp chế HĐND huyện

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

Trưởng ban

Nguyễn Thị Đào

 

0905484867

daont2

Phó Tr. Ban

Trần Vĩnh An

 

0915595859

antv1

 

III. KHỐI NHÀ NƯỚC:

Lãnh đạo UBND huyện:

Email : ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT.  UBND

Phan Văn Tôn

38462991

0905144677

tonpv

PCT TT

Nguyễn Thúc Dũng

3846300

0905885123

dungnt5

PCT

Nguyễn Tấn Khoa

3846331

0905006789

khoant2

PCT Phan Duy Anh   0905170045 anhpd1

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện:       Số FAX : 3846476

Email : vpubnd-hoavang@danang.gov.vn

Chánh VP

Nguyễn Văn Lý

3846171

0905732916

lynv

PCVP

Trần Văn Liên

3783802

0935043543

lientv

PCVP

Đinh Viết Trần Thọ

3783802

0905825582

Thodvt

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT FAX : 0511.3673242

Email : nnptnt@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lê Đình Ca

3673242

0989439839

cald

 

 

3846156

 

 

PTP

Nguyễn Tài

0903545446

tain

PTP

Nguyễn Ái

3798760

0903586699

ain

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

Email : tckh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Nguyễn Tân

3671034

0913434336

tann

PTP

Ngô Ngọc Thiện

3846792

0905280581

thiennn

PTP

Trần Thị Thương

3846157

0989686495

thuongtt1

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Email : ktht-hoavang@danang.gov.vn

 Trưởng phòng 

Nguyễn Tấn Phát

3846994

0916976926

phatnt

PTP

Ngô Ngọc Trúc

3668726

0905707696

trunn

PTP Võ Lê Vương   0905130859 vuongvl

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường :

Email : tnmt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Trương Tấn Mạnh

2469122

0905222323

manhtt

PTP

Nguyễn Văn Bửu

2469122

0905999379

buunv2

PTP

Lê Thị Phước Oanh

2469122

0905212345

oanhltp

6. Phòng Y tế:

Email : yte-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng  phòng

Trần Văn  Thanh

3788468

0905608561

thanhtv12

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Email : gddt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng  phòng

 

 

   

PTP

Phan Hữu Dũng

3846154

0905085906

dungph

PTP

Lê Văn Hoàng

3846154

0982788343

hoanglv

8. Phòng Lao động và TBXH:

Email : ldtbxh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lâm Tiến Sĩ

3672462

0905222559

silt

PTP

Trần Tiến Trinh

3846160

0989440025

trinhtt

PTP

Đặng Thập

3846160

0905147171

thapd

PTP

Huỳnh Thị A Ly

3846160

0905275627

lyhta

9. Phòng Văn hóa Thông tin:

Email : vhtt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Đỗ Thanh Tân

6291199

0982989982

tandt

PTP

Trần Đình Ngô

3846161

0905313341

ngotd

PTP

Ng~Thị Phương Ngân

3846257

0906147769

nganntp

10. Phòng Tư pháp:

Email: tuphap-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Phùng Kiệm

3846257

0905234429

kiemp1

PTP

Ngô Thị Thanh Thảo

3846257

0978684689

thaontt3

PTP

Lê Đình Quảng

3846257

0905015141

quangld1

11. Phòng Nội vụ:

Email : noivu-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Ngô Duy Quang

3644.703

0907703866

quangnd1

PTP

Bùi Nguyễn Xuân Anh

3846159

0905496799

anhbnx

PTP Trần Văn Thủy 3846159 0905708778 thuytv

12. Thanh Tra Nhà nước huyện:

Email : thanhtra-hoavang@danang.gov.vn

C. Thanh Tra

Đinh Ngọc Thiên

3846100

090

quangnd1

Phó Chánh TT

Lê Hợp

3846100

0936085567

hopl

13. Ban quản Lý Đầu tư Xây dựng huyện:

Email : bqldtxd-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Nguyễn Bá Tâm

3696087

0905625112

tamnb

PTB

Lê Văn Hùng

0905029039

hunglv1

14. Đội Quy tắc Đô thị:

Email : qtdt-hoavang@danang.gov.vn

Đội trưởng

Nguyễn Thanh Hùng

3672451

0905652575

hungnt16

Đội phó

Lê Trung Phước

2216747

0905494020

phuoclt

16. Trung tâm Văn hóa Thông tin và TT:

Email : ttvhtt-hoavang@danang.gov.vn

Giám đốc

Lê Đình Minh Hải

3783833

0905358026

haildm

PGĐ

Nguyễn Hữu Dũng

3783833

0905771712

dungnh6

PGĐ

Phạm Hùng

 

0905131019

hungp

17. Ban Quản lý các chợ:

Trưởng Ban

Trần Kim Đính

 

0905170009

dinhtk

P.Trưởng ban

Phạm Thanh

 

0919186310

Thanhp

18. Ban Giải phóng mặt bằng:

Giám đốc

Trần Ngạnh

 

0914404805

nganhn

Phó Giám đốc

Ngô Ngọc Châu

 

0913431007

Chaunn

Phó Giám đốc

Trần Văn Hiếu

 

0905561616

hieutv1

IV. KHỐI MẶT TRẬN, HỘI, ĐOÀN THỂ

1. Uỷ ban MTTQVN:

Email : ubmttqvnhuyen@danang.gov.vn

CT UBMTTQVN

Bùi Nam Dũng

3670913

0905710666

dungbn

Phó CT

Lê Duy Cửu

3846170

0905370709

Cuuld

2. Hội Nông dân:

Email : hoinongdanhuyen@danang.gov.vn

Chủ tịch

Nguyễn Văn Vân

3846275

0905154202

vannv2

PCT

Huỳnh Tấn Bôn

3846275

0934936168

bonht

3. Hội Cựu chiến binh:

Email : cuuchienbinhhv@danang.gov.vn

Chủ tịch hội

Trương Văn Hòa

3673130

0905075758

 

PCT

Nguyễn Bá Hội

3673130

0983443954

 

4. Huyện đoàn:

Email : huyendoanhoavang@danang.gov.vn

Bí thư

Nguyễn T. Giang Thủy

3846129

0905909719

thuyntg

Phó Bí thư Nguyễn Lê Giang   0905468079 giangln

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Quyên

3846129

0935999142

quyennv

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ:

Email : phunuhoavang@danang.gov.vn

Chủ tịch

Lê Huyền Trâm

3672373

0905233445

tramlh

PCT

Lê Thị Trúc Linh

3846145

0905033171

linhltt1

6. Liên đoàn Lao động:

Chủ tịch

Huỳnh Tân

3846257

0988071771

tanh2

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Do

3673074

0976011044

dont

7. Hội Chữ thập đỏ:

Email : ctdhhv@danang.gov.vn

Chủ tịch

Đinh Thị Phương Thuỷ

3879200

0935538043

thuydtp2

Phó Chủ tịch

Vũ Minh Hiền

3879200

0905041532

hienvm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 8 9 5 2 9 0
Hôm nay: 581
Hôm qua: 5.845
Tuần này: 0
Tháng này: 129.153
Tổng cộng: 45.895.290