Huyện Hòa Vang triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016

         Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với cả nước - Tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, năm thứ ba triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ hội nhập, đổi mới và phát triển. Năm 2016 tiếp tục được xác định là "Năm văn hóa, văn minh đô thị", tập trung triển khai giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị. Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016 tiếp tục đạt hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

Triển khai tuyên truyền pháp luật 2016

        1.Tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức và đời sống nhân dân.

        2.Tiếp tục Triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2013-2016 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể như sau:

         3.Tiếp tục tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

        4.Tiếp tục phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới sinh hoạt cau lạc bộ pháp luật, thực hiện tốt công tác phổ biến pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở, xét xử lưu động…

        5.Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc phát hành Trang tin pháp luật để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng hộ gia đình theo Công văn số 641/CV-HĐ ngày 08/5/2013 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố về việc biên soạn, phát hành tờ tin pháp luật đến từng hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

         6. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 09 tháng 11 theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

         7. Xây dựng nội dung và tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua cổng hoặc trang thông tin điện tử cũng như việc biên tập, in ấn, phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

         8. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

       9. Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện.

                                                                                                 Đình Quảng-PTP Tư pháp

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 2 5 5 2 5 4 8
Hôm nay: 1.891
Hôm qua: 4.795
Tuần này: 22.193
Tháng này: 162.106
Tổng cộng: 42.552.548