Tìm kiếm
 
Mọi thông tin liên hệ quý vị vui lòng liên hệ vào đường dây nóng: 02363.846.159
Danh bạ điện thoại
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 26/09/2022 Lượt xem: 7151

I. KHỐI ĐẢNG

1. Thường trực Huyện uỷ:

Email : huyenuyhoavang@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

 Đà Nẵng

BT Huyện uỷ

Tô Văn Hùng

3846138

0914313777

hungtv9

Phó Bí thư TT

Lê Trung Thắng

3846140

0903580148

thanglt

 

2. Văn phòng Huyện ủy:

Email : vanphonghuyenuy@danang.gov.vn

CVP

Hồ Tăng Phúc

3670193

0905660449

phucht2

PCVP

Mai Trúc Lâm

3846137

0916976926

lammt

PCVP

Mạc Thị Thùy Duyên

3672344

0905737635

duyenmtt

TTCQ

 

3846137

 

 

 

3. Ban Tổ chức:

Email : bantochuchv@danang.gov.vn

Tr.Ban Tổ chức

Nguyễn Văn Vân

3670073

0903573567

vannv

Phó Tr.Ban

Võ Thị Nhung

3846141

0905705717

nhungvt

Phó Tr.Ban

Hồ Ngọc Hòa

3846141

905845898

hoahn

4. Ủy ban kiểm tra Đảng:

Email : uybankiemtrahv@danang.gov.vn

Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Thu Phương

3670474

0905499832

 

P.Chủ nhiệm

Đặng Mẹo

3846122

0909239082

meod

P.Chủ nhiệm

Phan T. Thu Hồng

3846122

0905787802

hongptt

5. Ban Tuyên giáo:

Email : bantuyengiaohv@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Lê Văn Hùng Vương

3673439

0983415419

vuonglvh

Phó Tr. Ban

Nguyễn Thị Vân

 

0935760608

vannt2

6. Ban Dân vận:

Email : bandanvanhv@danang.gov.vn

Tr.Ban Dân vận

Bùi Nam Dũng

3670331

0905710666

dungbn

Phó Tr. Ban

Ngô Minh Lệ

3670331

0905267333

lenm

Phó Tr. Ban

Nguyễn Văn Vĩnh

3670331

0905124345

vinhnv4

Phó Tr. Ban

Nguyễn Hữu Long

 

0905210280

longnh1


II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Thường trực HĐND huyện

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT. HĐND

Lê Trung Thắng

3846138

0903580148

thanglt

PCT HĐND

Lê Đức Trí

 

0903572637

trild

2. Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

Trưởng ban

Trần Thị Kim

 

0935581758

kimtt

Phó Tr. ban

Trần Văn Minh

 

0912670104

minhtv6

2. Ban Pháp chế HĐND huyện

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

Trưởng ban

Nguyễn Thị Đào

 

0905484867

daont2

Phó Tr. Ban

Trần Vĩnh An

 

0915595859

antv1

3. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHIA THEO TỔ

Đơn vị bầu cử

Họ và tên

Điện thoại

Mail công vụ

Tổ 1 Hòa Phước

Võ Trần Minh Long

(Tổ trưởng)

0903525422

longvtm

Trần Văn Minh

0912670104

minhtv6

Đinh Thị Thúy Hương

0982122059

huongdtt4

Tổ 2 Hòa Châu

 

Nguyễn Bình (Tổ trưởng)

0905462886

binhn

Lê Văn Hùng Vương

0983415419

vuonglvh

Nguyễn Thị Sương

0935058358

 

Nguyễn Thị Giang Thủy

0905909719

thuyntg

Nguyễn Lý Cường

0935225902

 

Tổ 3 Hòa Tiến

 Trần Đình Nhơn (Tổ trưởng)

0905053188

nhontd

Nguyễn Văn Vân

0903573567

vannv

Trà Đình Thứ

0905472255

thutd

Phạm Thị Xuân Thủy

0989070707

 

 

Tổ 4 Hòa Phong

Nguyễn Thanh Quảng

 (Tổ trưởng)

0905722238

quangnt6

Lê Trung Thắng

0903580148

thanglt

Nguyễn Kết

0905404276

 

Lê Huy Vũ

0905337278

 

Tổ 5 Hòa Khương và Hòa Phú

Nguyễn Ngọc Hải

090.512121

hainn1

Đinh Ngọc Thiên (Tổ trưởng)

0905245777

thiendn

Phạm Nam Sơn

0985800080

sonpn2

Tổ 6 Hòa Nhơn

Nguyễn Thị Thanh An

(Tổ trưởng)

0905473575

anntt3

Nguyễn Hà Nam

0903585161

namnh2

Trần Đình Thanh

0914001519

 

Lê Huyền Trâm

0905233445

tramlh

Tổ 7 Hòa Sơn, Hòa Ninh

Nguyễn Văn Thành (TT)

0905858787

thanhnv1

Lê Đức Trí

0903572637

trild

Trần Vĩnh An

0915595859

antv1

Nguyễn Văn Lý

0905732916

lynv

Tổ 8 Hòa Liên và Hòa Bắc

Bùi Nam Dũng

0905710666

dungbn

Trần Thị Kim

0935581758

kimtt

Trương Tấn Mạnh

(Tổ trưởng)

0905222323

manhtt

Nguyễn Thị Đào

0905484867

daont1

Lê Thị Thu Hà

0905721537

haltt3

III. KHỐI NHÀ NƯỚC:

Lãnh đạo UBND huyện:

Email : ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT.  UBND

Phan Văn Tôn

3846299

0905144677

tonpv

PCT TT

Nguyễn Thúc Dũng

3846300

0905885123

dungnt5

PCT

Nguyễn Tấn Khoa

3846331

0905006789

khoant2

PCT

Phan Duy Anh

 

0905170045

anhpd1

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện:       Số FAX : 3846476

Email : vpubnd-hoavang@danang.gov.vn

Chánh VP

Nguyễn Văn Lý

3846171

0905732916

lynv

PCVP

Trần Văn Liên

3783802

0935043543

lientv

PCVP

Đinh Viết Trần Thọ

3783802

0905825582

Thodvt

Bộ phận Văn thư

Chuyên viên

Ng T. Hồng Hạnh

3846476

0903535348

hanhnth2

Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ

Chuyên viên

Nguyễn Văn Vỹ

3696989

090920598

vynv

 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT FAX : 0511.3673242

Email : nnptnt@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lê Đình Ca

3673242

0989439839

cald

PTP

Nguyễn Tài

3798760

0903545446

tain

Phó CT

Nguyễn Thị Lý

 

0905508289

lynt2

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

Email : tckh-hoavang@danang.gov.vn

PTP Phụ trách

Nguyễn Tân

 

0913434336

tann

PTP

Ngô Ngọc Thiện

3846792

0905280581

thiennn

PTP

Trần Thị Thương

3846157

0989686495

thuongtt1

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Email : ktht-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Nguyễn Tấn Phát

3846994

0916976926

phant

PTP

Ngô Ngọc Trúc

3668726

0905707696

trucnn

PTP

Võ  Lê Vương

3668726

0905130859

vuongvl

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường :

Email : tnmt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Trương Tấn Mạnh

 

0905222323

manhtt

PTP

Lê Thị Phước Oanh

2469122

0905212345

Oanhltp

PTP

Huỳnh Tấn Bôn

3846275

0934936168

bonht

 

6. Phòng Y tế:

Email : yte-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng  phòng

Trần Văn  Thanh

3788468

0905608561

thanhtv12

Phó TP

Nguyễn Thị Hiếu

3788468

0905538823

 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Email : gddt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Phạm Hồ Q` Trang

3879368

0905494249

trangphq

PTP

Phan Hữu Dũng

3846154

0905085906

dungph

PTP

Lê Văn Hoàng

3846154

0982788343

hoanglv

8. Phòng Lao động và TBXH:

Email : ldtbxh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lâm Tiến Sĩ

3672462

0905222559

silt

PTP

Trần Tiến Trinh

3846160

0989440025

trinhtt

PTP

Đặng Thập

3846160

0905147171

thapd

PTP

Lê Văn Hùng

3846160

0905029039

hunglv1

9. Phòng Văn hóa Thông tin:

Email : vhtt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Đỗ Thanh Tân

6291199

0982989982

tandt

PTP

Trần Đình Ngô

3846161

0905313341

ngotd

PTP

Nguyễn Văn Quyên

3846161

0935999142

quyennv

10. Phòng Tư pháp:

Email: tuphap-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Phùng Kiệm

3846257

0905234429

kiemp1

PTP

Ngô Thị Thanh Thảo

3846257

0978684689

thaontt3

PTP

Lê Đình Quảng

3846257

0905015141

quangld1

11. Phòng Nội vụ:

Email : noivu-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Ngô Duy Quang

36443

0907703866

quangnd1

PTP

Bùi Nguyễn Xuân Anh

3846159

0905496799

anhbnx

PTP

Trần Văn Thủy

3846159

0905708778

thuytv

12. Thanh Tra Nhà nước huyện:

Email : thanhtra-hoavang@danang.gov.vn

C. Thanh Tra

Đinh Ngọc Thiên

3846100

0905245777

thiendn

Phó Chánh TT

Lê Hợp

3846100

0936085567

Hopl

Phó Chánh TT

Huỳnh Thị A Ly

3846100

0905275627

lyhta

13. Ban quản Lý Đầu tư Xây dựng huyện:

Email : bqldtxd-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Nguyễn Bá Tâm

3696087

0905625112

tamnb

PTB

Ngô Văn Hòa

0905010071

hoanv

14. Đội Quy tắc Đô thị:

Email : qtdt-hoavang@danang.gov.vn

Đội trưởng

Nguyễn Thanh Hùng

3672451

0905652575

hungnt16

Đội phó

Lê Trung Phước

2216747

0935117315

Phuoclt

Đội phó

 

 

0903559589

 

16. Trung tâm Văn hóa Thông tin và TT

Email : ttvhtt-hoavang@danang.gov.vn

Giám đốc

Lê Đình Minh Hải

3783833

0905358026

haildm

PGĐ

Nguyễn Hữu Dũng

3783833

0905771712

dungnh6

PGĐ

Phạm Hùng

 

0905131019

hungp

17. Ban Quản lý các chợ:

Trưởng Ban

Trần Kim Đính

 

0905170009

dinhtk

P.Trưởng ban

Phạm Thanh

 

0919186310

Thanhp

18. Ban Giải phóng mặt bằng:

Giám đốc

Trần Ngạnh

 

0914404805

nganhn

Phó Giám đốc

Ngô Ngọc Châu

 

0913431007

Chaunn

Phó Giám đốc

Trần Văn Hiếu

 

0905561616

hieutv1

Phó Giám đốc

Chế Bồng Hoành

 

0905636661

hoanhcb

IV. KHỐI MẶT TRẬN, HỘI, ĐOÀN THỂ

1. Uỷ ban MTTQVN:

Email : ubmttqvnhuyen@danang.gov.vn

CT UBMTTQVN

Bùi Nam Dũng

3670913

0905710666

dungbn

Phó CT

Lê Duy Cửu

3846170

0905370709

Cuuld

2. Hội Nông dân:

Email : hoinongdanhuyen@danang.gov.vn

Chủ tịch

Nguyễn Văn Vân

3846275

0905154202

vannv2

PCT

Nguyễn Đức Lê

3846275

0914104265

Lend

PTP

Nguyễn Ái

 

0903586699

Ain

3. Hội Cựu chiến binh:

Email : cuuchienbinhhv@danang.gov.vn

Chủ tịch hội

Trương Văn Hòa

3673130

0905075758

 

PCT

Nguyễn Bá Hội

3673130

0983443954

 

4. Huyện đoàn:

Email : huyendoanhoavang@danang.gov.vn

Bí thư

Nguyễn T. Giang Thủy

3846129

0905909719

thuyntg

Phó Bí thư

Nguyễn Lê Giang

3846129

0905468079

giangnl

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ:

Email : phunuhoavang@danang.gov.vn

Chủ tịch

Lê Huyền Trâm

3672373

0905233445

tramlh

PCT

Lê Thị Trúc Linh

3846145

0905033171

linhltt1

PCT

 

 

 

 

6. Liên đoàn Lao động:

Chủ tịch

Huỳnh Tân

3846257

0988071771

tanh2

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Do

3673074

0976011044

dont

7. Hội Chữ thập đỏ:

Email : ctdhhv@danang.gov.vn

Chủ tịch

Nguyễn Phụ

3879200

0905181358

phun

Phó Chủ tịch

Vũ Minh Hiền

3879200

0905041532

hienvm

8. Hội người mù:

Chủ tịch

Trần Văn Xuân

3846113

3788026

0905173856

9. Hội Từ thiện:

Chủ tịch

Cao Văn Truyện

3783586

2214407

0905075779

PCT

Đoàn Thị Ánh Tuyết

 

0905169201

PCT

Nguyễn Văn Châu

 

0905291720

10. Hội Khuyến học:

Chủ tịch

Nguyễn Văn Quý

3783678

 

0905244045

11. Hội nạn nhân chất độc da cam:

Chủ tịch

Phùng Thị Huỳnh Phúc

3674560

 

0905133981

12. Hội Cựu giáo chức:

Chủ tịch

Nguyễn Đình Hùng

3783678

 

0905157783

13. Hội Tù yêu nước :

Chủ tịch

Đặng Minh Hoàng

3784210

 

0905558018

14. Hội  làm  vườn:

Chủ tịch

Nguyễn Tài

2245418

 

0903545446

15. Hội  Doanh nghiệp:

Chủ tịch

Lê Hữu Ánh

 

 

0905122344

16. Hội  Người Khuyết tật:

Chủ tịch

Nguyễn Thị Đăng

 

 

0935928023

17. Hội  bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh:

Chủ tịch

Trần Thị Lộc

 

 

0982095016

18. Hội  Người cao tuổi:

Chủ tịch

Lê Nguyễn Dũng

 

 

005744416

19. Hội  Cựu Thanh niên xung phong:

Chủ tịch

Lê Thanh Đông

 

 

0905225212

20. Hội  Luật gia:

Chủ tịch

Trần Thị Thanh Bòng

 

 

0935478681

21. Hội  Đông y:

Chủ tịch

Phan Văn Bốn

 

 

0907754813

IV. KHỐI CÁC NGÀNH

  1. Chi cục thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang          

Chức vụ

Họ và Tên

ĐTCQ

ĐT Di động

Tr.Chi cục thuế

Nguyễn Ngọc Tung

3674197

0914000169

Phó CC Thuế

Nguyễn Công Dũng

3783085

0913415757

2. Kho bạc NN huyện:

Giám đốc

Lê Văn Thành

3670439

0914035585

PGĐ

Đinh Thị Thúy Minh

 

0905117719

3. Chi cục Thống kê Khu vực Cẩm Lệ-Hòa Vang:

Chi cục Trưởng

Trần Thị Hòa

3783098

0935015745

Chi cục Phó

Lê Phan Minh Hùng

 

0905422484

Chi cục Phó

Trần Thị Xuân Bình

3674188

0905087288

4. Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT:

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Giám đốc

Ông Văn Quyện

3846460

0903515533

PGĐ

Ông Hùng Cường

3783745

0905186368

PGĐ

Nguyễn Thị Út Hiền

3788821

0905197220

PGĐ

Đoàn Văn Thẩm

3687959

0913465982

PGĐ

Ng~ T. Thanh Hương

3793007

0914035753

5. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội:

Giám đốc

Đoàn Ngọc Cẩm

3783767

0909737895

PGĐ

Phạm Văn Doanh

3783795

0905768855

6. Công ty Quản lý Khai thác công trình Thủy lợi:

Giám đốc

Trà Vũ Quốc Tuấn

3696092

0905223143

PGĐ

Lê Văn Sâm

3696093

0905193313

7. Hạt kiểm lâm huyện

Hạt trưởng

Lê Đình Thám

3673412

0919364217

Phó HT

Nguyễn Đức Dũng

 

0905325925

Phó HT

Lê Văn Cẩn

 

0988514679

Phó HT

Quách Hữu Sơn

 

0983113129

8. Chi nhánh Văn phòng đất đai:

Giám đốc

Võ Huy Thạc

3783577

0913401324

PGĐ

Hỗ Hữu Thảo

3846621

0905606279

PGĐ

Hoàng Quang Hậu

 

0903594646

9. Bảo hiểm XH:

PGĐ Phụ Trách

Hà Liểu

3674246

0905074407

PGĐ BHXH

Hồ Hồng Phong

 

0905225368

PGĐ BHXH

Nguyễn Thị Bích Phụng

 

0988859879

10. Bệnh viện Đa Khoa Hoà Vang

Email : trungtamytehoavang@danang.gov.vn

Giám đốc

Nguyễn Đại Vĩnh

3783636

0905129975

PGĐ

Bùi Thanh Vinh

 

0905187009

PGĐ

Trần Sỹ

3783646

0905222950

PGĐ

Ng~Thị Thanh Nga

3789123

0905291364

11. Đội Quản lý Thị trường số 2

Đội trưởng

Nguyễn Hinh

3783899

0913496072

Đội phó

Nguyễn Hữu Thái

 

01232235444

Đội phó

Nguyễn Hữu Cường

 

0983171113

Đội phó

Trần Thượng Quán

 

0905552355

12. Điện lực Hòa Vang

Giám đốc

Trần Thế Thọ

2228501

0966555989

PGĐ

Hồ Văn An

2228503

0963003839

PGĐ

Lê Quang Lâm

 

0966999252

13. Bưu điện Đà Nẵng 4

Giám đốc

Phan Thị Kim Vân

3846102

0918336729

PGĐ

Trần Xuân Thu

3879452

0914286575

Văn phòng

Trần Thị Thanh Loan

3673234

0905806047

14. Xí nghiệp Môi trường Đô thị Hòa Vang

Giám đốc

Lê Văn Nhật

3847784

0905188578

PGĐ

Trần Hòa

 

0905180483

V. KHỐI NỘI CHÍNH

1. Công an

Trưởng Công an

Mai Chiến Thắng

3674194

0919195222

Phó Công an

Đặng Quang Chưa

3674486

0905180490

Phó Công an

Nguyễn Bá Thêm

3783753

0905167520

Phó Công an

Trần Đình Thanh

3670317

0914001519

Phó Công an

Nguyễn Đức Minh

3673029

0905167520

2. Quân sự

Chỉ huy trưởng

Đặng Văn Tám

3670792

0914231790

Chính trị viên

Nguyễn Kết

3670791

0905404176

PCHT

Hỗ Đắc Dũng

 

0985000032

PCHT- TMT

Nguyễn Nho Lịch

 

0982087585

C. Trị viên phó

Lê Quang Vinh

 

0905594952

3. Chi cục Thi hành án

Chi Cục trưởng

Trần Hùng

3846014

0935676585

5. Toà án

Chánh án

Nguyễn Ngọc Nam

3681656

0903535686

Phó Chánh án

Huỳnh Thị Thu Thương

3681656

0905298811

6. Viện kiểm sát

Viện trưởng

Phạm Văn Sơn

3674178

0905362318

P. Viện Trưởng

Chu Thị Mai Phương

2246974

0905545656

VI. KHỐI XÃ

1. UBND xã Hòa Châu

Email : ubndxahoachau@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

 BTĐU-CT HĐND

Nguyễn Bình

3684022

0905626289

binhn

 Phó Bí thư

 Nguyễn Thị Phương Ngân

3684022

0906147769

nganntp

 CT.UBMTTQVN

Trần Thị Ngọc Oanh

 

0989071774

oanhttn

 PCT.UBMTTQVN

Võ Văn Hoàng

 

0905250513

hoangvv1

 Phó CT HĐND

Lê Kim Ngọc

3846287

0935980747

ngoclk1

 Chủ tịch UBND

 Lê Đức Hùng

3684022

0983684490

hungld1

 Phó CT

 Huỳnh Cao Trí

3846287

0933936407

trihc

 Phó CT

 Trần Thanh Tuấn

3846287

0905883786

tuantt

2. UBND xã Hòa Tiến:

Email : ubndxahoatien@danang.gov.vn

 BTĐU-CT HĐND

Trần Đình Nhơn

3798079

0905053188

nhontd

 Phó bí thứ TT

 Đặng Quang Hùng

3798079

0905778629

hungdq4

 PCT HĐND

 Đặng Thị Hội An

3798079

0905737097

andth

 CT.UBMTTQVN

 Ngô Ngọc Hải

3798079

0935965293

hainn2

 Chủ tịch UBND

Nguyễn Thị Thanh Tâm

3798760

0905629399

tamntt5

 Phó CT

Đặng Quốc Tuấn

3846176

0977191117

tuandq

 Phó CT

 Nguyễn Thị Vân

3846176

0935832941

vannt6

3. UBND xã Hòa Phước

Email : ubndxahoaphuoc@danang.gov.vn

 BTĐU-CT HĐND

Võ Trần Minh Long

3670448

0903525422

longvtm

 P.Bí thư

 Nguyễn Thanh Vi

3670448

0905486842

vint

 PCT HĐND

 Lê Thành Trung

 

0935752625

trunglt2

 CT- UBMTTQVN

 Nguyễn Bút

3686347

0905173376

butn

 Chủ tịch UBND

Trần Bùi Quốc Bình

 

0914323554

binhtbq

 Phó CT

 Ngô Thị Bích Vân

 

0935337367

vanntb3

 Phó CT

 Trần Văn Dương

 

0905205248

duongtv2

4. UBND xã Hòa Nhơn

Email : ubndxahoanhon@danang.gov.vn

 BT ĐU-CT HĐND

Phan Thị Thu Hồng

 

0905787802

 

 Phó Bí thư TT

Lê Luận

3780313

0905176448

luanl

 PCT-HĐND

 Lê Văn Hoàn

2460086

0905187705

hoanlv1

 CT.UBMTTQVN

 Võ Sanh

 

0905169456

sanhv

 Chủ tịch UBND

 Trần Văn Thu

3788418

0905178359

thutv

 Phó CT

 Nguyễn Đăng Tường

 

0905343415

tuongnd

 Phó CT

Ngô Văn Đạt

3788418

0905438253

datnv2

5. UBND xã Hoà Phong:

Email : ubndxahoaphong@danang.gov.vn

BT ĐU-CT HĐND

Nguyễn Thanh Quảng

3782507

0905722238

quangnt6

Phó Bí thư

Đinh Ngọc Trinh

3782507

0905271245

trinhdn

PCT HĐND

Đặng Công Quang

3782507

0935129829

quangdc

CT.UBMTTQVN

Tán Văn Đặng

3782507

0909509591

dangtv

Chủ tịch UBND

Trần Đại Nghĩa

3782507

0915021797

nghiald

Phó CT

Đặng Xuân Thành

3846426

0904081650

thanhdx

Phó CT

Ngô Văn Nhân

 

0977185548

nhannv1

6. UBND xã Hoà Khương

Email : ubndxahoakhuong@danang.gov.vn

BTĐU-CT HĐND

Đinh Thị Thúy Hương

3780339

0982122059

huongdtt4

Phó Bí thư

Trần Công Lợi

 

0909490118

loitc

PCT.HĐND

Trần Hữu Khóa

 

0949673834

khoath

CT.UBMTTQVN

Ng~ Văn Tâm

 

0905826757

tamnv4

Chủ tịch UBND

Nguyễn Chí Trí

3780339

0905335639

 

Phó CT

 Ng~ Lương Thành

 

0905969269

thanhnl

Phó CT

Nguyễn Kế Hiệp

 

0982777437

hiepnk

7. UBND xã Hòa Phú

Email : ubndxahoaphu@danang.gov.vn

BT ĐU-CT HĐND

Ng~ Ngọc Hải

3846470

0903512121

hainn1

Phó Bí thư TT

Thiều Song

3780314

0905237470

songt

Phó Bí thư

Đặng Huynh

3780204

0905035755

huynhd

PCT.HĐND

Lê Thị Kim Cúc

3780314

0905897552

cucltk

CT.UBMTTQVN

Nguyễn Lực

3780314

  0905097077

lucn

Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Bửu

3846470

0905999379

buunv2

Phó CT

Nguyễn Hải Cường

 

0903559589

cuonghn

8. UBND xã Hòa Sơn

Email : ubndxahoason@danang.gov.vn

BT ĐU-CT.HĐND

 Trà Đình Thứ

3793029

 0905472255

thutd

Phó Bí thư

 Nguyễn Thị Huệ

3793029

0935370278

huent4

PCT.HĐND

 Lê Văn Khôi

 

0914146072

khoilv

CT.UBMTTQVN

 Phạm Định Phi

 

0935464027

phipd

Chủ tịch UBND

Ng~ Duy Phương

3793029

0935121009

phuongnd2

Phó CT

 Hồ Văn Y

 

0934163797

yhv

Phó CT

 Ngô Minh Nhàn

 

0905362211

nhannm

9. UBND xã Hòa Ninh

Email : ubndxahoaninh@danang.gov.vn

BTĐU,CT HĐND

 Nguyễn Văn Thành

3731108

0935278597

thanhnv1

Phó Bí thư

Lê Văn Học

 

0932946909

hoclv

PCT.HĐND

 Nguyễn Hữu Sơn

 

0795925083

Sonnh4

CT.UBMTTQVN

 Lê Thị Chinh

3791178

0905877155

chinhlt2

Chủ tịch UBND

Lê Đức Thương

3791177

0905226775

thuongld

Phó CT

Lê Xuân Vương

 

0905667025

vuonglx

Phó CT

 Nguyễn Hữu Tâm

 

0903599191

tamnh2

10. UBND xã Hoà Liên

Email : ubndxahoalien@danang.gov.vn

BTĐU-CT HĐND

Lê Đức Toại

 

0905024579

toaild

Phó Bí thư ĐU

 Ng~ Văn Thạnh

3795001

0988200161

thanhnv13

Phó CT HĐND 

  Nguyễn Thị Hạnh

 

0935009804

 

CT.UBMTTQVN

 Bùi Đức Noa

 

0905168769

noabd

Chủ tịch UBND

 Ngô Quốc Dũng

3842602

0905666319

dungnq

Phó CT

 Ngô Thành Tâm

 

0976273379

tamnt6

Phó CT

 Nguyễn Mười

 

0904089743

muoin

11. UBND xã Hòa Bắc

Email : ubndxahoabac@danang.gov.vn

BTĐU-CT HĐND

 Lê Thị Thu Hà

3796001

0905721537

haltt3

Phó Bí thư

 Nguyễn Ngưng

3796001

0979774950

ngungn

PCT.HĐND

 Nguyễn Đặng Thị Việt

3842652

0988545277

vietndt

Chủ tịch UBND

 Thái Văn Hoài Nam

3842652

0982595695

namtvh

Phó CT UBND

 Trương Thanh Nhân

3842652

0905031025

nhantt1

 

 

Phó CT UBND

 Hồ Phú Thanh

3842652

0905398892

thanhhp

CT.UBMTTQVN

 Dương Thị Lệ

 

0903414229

ledt1

VII. KHỐI TRƯỜNG HỌC

1. Các Trường PTTH

Tên trường

Hiệu trưởng

ĐTCQ

ĐTDĐ

Ông Ích Khiêm

Võ Trinh

3782298

0905404035

Phan Thành Tài

Lê Đức Hà

3684245

0914169255

Phạm Phú Thứ

Nguyễn Bá Hảo

3793223

0905161010

2. Các Trường THCS

Tên trường

Hiệu trưởng

ĐTCQ

ĐTDĐ

Nguyễn Phú Hường

Võ Hiền

3846697

0905203319

Nguyễn Hồng Ánh

Nguyễn Thị Sương

3846797

0935058358

Nguyễn Văn Linh

Ng~ Thị Thanh Nga

3846990

0903525668

Đỗ Thúc Tịnh

Cáp Phi Hà

3780041

0905985798

Trần Quốc Tuấn

Trần Cư (PHT)

3780092

0905473553

Phạm Văn Đồng

Lê Đức Kế

3846040

0905840055

Ông Ích Đường

Nguyễn Văn Sơn

3780255

0914168778

Nguyễn Bá Phát

Nguyễn Minh Tùng

 

0905215819

Trần Quang Khải

Phạm Thị Hoa

3792989

0935880018

Nguyễn Viết Xuân

Ngô Sơn

3730354

0978144779

Nguyễn Tri Phương

Phạm Minh Vũ

3770213

0905364445

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­3. Các trường Tiểu học

Tên trường

Hiệu trưởng

ĐTCQ

ĐTDĐ

Hòa Tiến 1

Nguyễn T.Thu Hà

3879383

0932567293

Hòa Tiến 2

Ngô Thị Lý

3846090

0935257614

Hòa Châu 1

Ngô Thị Mai

3879224

0905111425

Lê Kim Lăng

Phạm T.Minh Hiếu

3684082

01205434555

Hòa Phước 2

Ngô Hồng Khánh

3846068

0905233520

Hòa Phước 1

Trần Sơn

3686010

0906515396

Hòa Nhơn 1

Ông Văn Sơn

3780061

0935508524

Hòa Nhơn 2

Nguyễn Thùy

3788136

0979252025

Lâm Quang Thự

Lê Thị Bích Liên

3780210

0987424512

An Phước

Đinh Thị Dễ

3846462

0905459403

Hòa Khương 1

Nguyễn Nhơn

3780042

0907204269

Hòa Khương 2

Trần Thị Kim Yến

3784129

0905530990

Hòa Sơn 1

Trần Đức An

3730013

0904804554

Hòa Sơn 2

Lê Thị Tâm

3730226

0905621252

Hòa Liên 1

Trần Minh Nghĩa

3730280

0934899390

Hòa Liên 2

Đoàn Thanh Tùng

3730014

0935058151

Hòa Phú

Trần Minh Nghĩa

3787025

0914083089

Hòa Ninh

Mạc Thị Hòa

3730393

0905217950

Hòa Bắc

Nguyễn Thọ

3796002

0905627215

4. Các trường Mầm non

Tên trường

Hiệu trưởng

ĐTCQ

ĐTDĐ

MN Hòa Tiến 1

Đỗ Nữ Lâm Thanh

3670034

0906475777

MN Hòa Tiến 2

Ông Thị Hồng Phượng

3799787

0935690905

MN Hòa Châu

Lâm Thị Hương

3670036

0905661039

MN Hoa Mai

Ngô Thị Mỹ Lệ

 

0935535615

MN Hòa Phước

Lê Thị Hồng Nở

3879446

0905458265

MN Hòa Khương

Chế Thị Tới

3784456

0905321625

MN Hòa Phong

Phạm Thị Lai­

 

0906548631

MN Hòa Phong 2

Trần Thị Minh

 

0934770619

MN Hòa Nhơn

Đỗ Thị Thạnh

3788018

0935064656

MN Hòa Phú

Nguyễn T.Kim Thoa

3787013

0905212762

MN Hòa Sơn

Lê Thị Kim Vân

3793207

0979217840

MN Hòa Liên

Trương Thị Phương

3795039

0906499684

MN Hòa Liên 2

Lê Thị Đệ

3794265

0905727193

MN Hòa Ninh

Đỗ Thị Tuyết

3791072

0906557338

MN Hòa Bắc

Nguyễn Thị Minh Thanh

3796015

0905399778

VIII. KHỐI Y TẾ

Trạm Y tế

Trưởng trạm

ĐTCQ

ĐTDĐ

Hoà Phong

Nguyễn Triêm

 

0905994383

Hoà Khương

Trần Thị Thủy

 

0905358919

Hoà Nhơn

Châu Thị Tường Vy

3780113

0935155265

Hoà Phú

Lê Lai

3780186

0905737962

Hoà Liên

Ngô Đức

3730133

0905081498

Hoà Sơn

Lê Thị Vân

 

0934770556

Hoà Ninh

Nguyễn Thị Minh Trâm

3730322

0909085962

Hoà Bắc

Phan Văn Hiệp

3879309

0983155247

Hoà Châu

Võ Thị Tuyết Vinh

 

0935093642

Hoà Tiến

Đinh Thị Kim Thông

 

0935565629

Hoà Phước

Nguyễn Thị Tâm

3670151

0962245121

CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN

  1. Xã Hòa Phước

THÔN

Họ và tên

Chức vụ

ĐTDĐ

Miếu Bông

Trần Văn Xin

Bí thư chi bộ

0914545994

Đặng Ba

Trưởng thôn

0973691809

Cồn Mong

Lê Thanh Tân

Bí thư chi bộ

0346252989

Nguyễn Thanh Hà

Trưởng thôn

0905223559

Quá Giáng 1

Nguyễn Mai

Bí thư chi bộ

0935208617

Đinh Viết Đức

Trưởng thôn

0906665074

Quá Giáng 2

Đinh Mùi

Bí thư chi bộ

0935456359

Đinh Viết Tuấn

Trưởng thôn

0772556864

Nhơn Thọ 1

Phạm Văn Muộn

Bí thư chi bộ

0905095027

Đỗ Văn Chương

Trưởng thôn

0766687561

Nhơn Thọ 2

Hà Mận

Bí thư chi bộ

0983233261

Nguyễn Đố

Trưởng thôn

0796748135

Tân Hạnh

Nguyễn Quang Vinh

Bí thư chi bộ

0777510385

Trần Toàn

Trưởng thôn

0772102052

Trà Kiểm

Nguyễn Hải Lý

Bí thư chi bộ

0905374270

Ngô Định

Trưởng thôn

0932708721

Giáng Nam 1

Trần Văn Dương

Bí thư chi bộ

0905043403

Lê Thị Hồng Thủy

Trưởng thôn

0905905270

Giáng Nam 2

Huỳnh Đức Lân

Bí thư chi bộ

0914212797

Đặng Lanh

Trưởng thôn

0905641227

  1. Xã Hòa Khương

THÔN

Họ và tên

Chức vụ

ĐTDĐ

Phú Sơn Nam

Nguyễn Lương Danh

Bí thư chi bộ

905115359

Trần Văn Giáo

Trưởng thôn

0905385897

Phú Sơn 1

Phan Thị Mai Vân

Bí thư chi bộ

0936976245

Lê Văn Dũng

Trưởng thôn

0934792890

Phú Sơn 2

Trần Hữu Khóa

Bí thư chi bộ

0905845007

Phan Công Trung

Trưởng thôn

0975285483

Phú Sơn 3

Trần Văn Mười

Bí thư chi bộ

0934723436

Phú Sơn Tây

Nguyễn Dũng

Bí thư chi bộ

0935615291

Phan Công Khôi

Trưởng thôn

0989339081

Gò Hà

Trần Em

BTCB, TT

0362541.912

La Châu Bắc

Đinh Ngọc Dũng

Bí thư chi bộ

0395875034

Đinh  Mỹ

Trưởng thôn

0702327995

La Châu

Đặng Văn Quang

Bí thư chi bộ

0774705448

Trà Đức

Trưởng thôn

0905201903

Hương Lam

Phạm Thế Quý

BTCB- TT

0905738676

Thôn 5

Quách Văn Sỹ

Bí thư chi bộ

0935724223

Ngô Văn Trương

Trưởng thôn

0905784192

  1. Xã Hòa Châu

Thôn

Họ và Tên

Chức vụ

ĐTDĐ

Cẩm Nam

Phan Ngọc Hưng

Bí thư chi bộ

0905515427

Nguyễn Bá Nam

Trưởng thôn

0964351944

Bàu Cầu

Lê Kim Bính

Bí thư chi bộ

0363721602

Ngô Văn Lâu

Trưởng thôn

0935568495

Đông Hòa

Đậu Thị Huệ

Bí thư chi bộ

0983790557

Trần Văn Hồ

Trưởng thôn

0903632803

Tây An

Phùng Văn Mai

BTCB, TT

0908106328

Phong Nam

Lê Chánh Trung

Bí thư chi bộ

0905017718

Ngô Văn Xí

Trưởng thôn

0905642881

Quang Châu

Đỗ Quốc Thụ

Bí thư chi bộ

0935999109

Đoàn Bông

Trưởng thôn

0979630156

Dương Sơn

Cao Viết Dũng

Bí thư chi bộ

0933168449

Nguyễn Thị Tánh

Trưởng thôn

0905541181

Giáng Đông

Đoàn Văn Trinh

Bí thư chi bộ

0934784119

Nguyễn Đảng

Trưởng thôn

0935474756

  1. Xã Hòa Tiến

Thôn

Họ và Tên

Chức vụ

ĐTDĐ

Cẩm Nê

Nguyễn Chữ

Bí thư chi bộ

0905168630

Nguyễn Hữu Cẩm

Thôn trưởng

0935446075

Dương Sơn

Ngô Ngọc Đức

Bí thư chi bộ

0934769953

Ngô Ngọc Tiến

Thôn trưởng

0914083160

Yến Nê 1

Trần Đình Thuyên

Bí thư chi bộ

0905624799

Nguyễn Văn Minh Hải

Thôn trưởng

0905545046

Yến Nê 2

Nguyễn Thị Hương

Bí thư chi bộ

0763619602

Nguyễn Văn Hòe

Thôn trưởng

0773426797

Thạch Bồ

Đặng Tiên

BTCB, TT

0772448763

Bắc An

Nguyễn Văn Trình

BTCB, TT

0774860776

La Bông

Nguyễn Văn Thêm

Bí thư chi bộ

0934760316

Nguyễn Trường

Trưởng thôn

0905181135

Lệ Sơn Bắc

Nguyễn Thị Nhất

Bí thư chi bộ

0905688573

Đặng Nghệ

Thôn trưởng

0905078900

Lệ Sơn Nam

Nguyễn Chức

Bí thư chi bộ

0934896.370

Mai Hồng Lạc

Thôn trưởng

0906642607

Lệ Sơn 2

Phạm Điệp

Bí thư chi bộ

0378799179

Nguyễn Mộng Thanh

Thôn trưởng

0905448609

 

 

 

An Trạch

Nguyễn Đính

Bí thư chi bộ

0905628031

Phạm Công Tuân

Thôn trưởng

0905772118

Nam Sơn

Lê Văn Thành

BTCB, TT

0397555480

  1. Xã Hòa Sơn

Thôn

Họ và Tên

Chức vụ

ĐTDĐ

An Ngãi Đông

Nguyễn Thu

Bí thư chi bộ

0935048497

Nguyễn Bá Đôn

Trưởng thôn

0795623555

An Ngãi Tây 1

Phạm Đình Phi

Bí thư chi bộ

0935515027

Nguyễn Thị Kim Nay

Trưởng thôn

0906464598

An Ngãi Tây 2

Nguyễn Ngọc Vĩnh Kính

Bí thư chi bộ

0903573797

Nguyễn Trường Ngàn

Trưởng thôn

0898165085

An Ngãi Tây 3

Trần Đải

Bí thư chi bộ

0905226633

Nguyễn Ngọc Thành

Trưởng thôn

0905646848

Tùng Sơn

Nguyễn Ngọc Mỹ

Bí thư chi bộ

0935322466

Nguyễn Thuận

Trưởng thôn

0934964956

Phú Thượng

Lê Văn Khôi

Bí thư chi bộ

0905641034

Lê Trinh

Trưởng thôn

0934747828

Hòa Khê

Ngô Minh Tuấn

Bí thư chi bộ

0935345004

Nguyễn Ngọc Quang

Trưởng thôn

0905447844

Xuân Phú

Lê Văn Hạt

Bí thư chi bộ

0905362939

Võ Văn Kỳ

Trưởng thôn

0774572765

Đại La

Trần Văn Hoa

Bí thư chi bộ

0796600525

Phạm Thanh Sinh

Trưởng thôn

0903534333

Phú Hạ

Trần Văn Sa

Bí thư chi bộ

0935581806

Phan Tiến Sỹ

Trưởng thôn

0905710218

  1. Xã Hòa Liên

Thôn

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Trường Định

Dương Văn Phú

Bí thư chi bộ

0905582868

Võ Văn Thành

Trưởng thôn

0935705072

Quan Nam 1

Nguyễn Hữu Chín

Bí thư chi bộ

0905449726

Huỳnh Chua

Trưởng thôn

0935829464

Quan Nam 2

Trịnh Thị Hà

BTCB, TT

0905348382

Quan Nam 3

Phan Thanh Dũng

BTCB, TT

0905744802

Quan Nam 4

Dương Thị Hoàng

BTCB, TT

0905750522

Quan Nam 5

Đỗ Ngọc Hiếu

Bí thư chi bộ

0898191060

Phạm Đình Nhơn

Trưởng thôn

0832566113

Quan Nam 6

Ngô Thiện Mỹ

Bí thư chi bộ

0899856895

Ngô Thị Hồng Hạnh

Trưởng thôn

0389794300

Trung Sơn

Hà Thúc Tín

Bí thư chi bộ

0905348579

Võ Chí Thanh

Trưởng thôn

0935114518

Vân Dương 1

Phan Văn Kế

Bí thư chi bộ

không dùng

Hồ Như Mỹ

Trưởng thôn

0368584039

Vân Dương 2

Lê Thị Tằm

Bí thư chi bộ

0382760026

Phan Văn Thanh

Trưởng thôn

0935514646

Hưởng Phước

Trần Nhàn

BTCB, TT

0905492926

Hiền Phước

Nguyễn Hữu Nông

Bí thư chi bộ

0905326196

Nguyễn Văn Chương

Trưởng thôn

0779432075

Tân Ninh

Nguyễn Mười

Bí thư chi bộ

0904089743

Dương Xí

Trưởng thôn

0906475141

  1. Xã Hòa Ninh

Thôn

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Sơn Phước

Võ Thị Lạc

Bí thư chi bộ

0905088255

Nguyễn Quang Xê

Trưởng thôn

0347085737

Mỹ Sơn

Nguyễn Phú Kiểm

BTCB, TT

0868005597

Thôn Năm

Nguyễn Văn Nhân

BTCB, TT

0905650858

Hòa Trung

Nguyễn Thanh Tương

Bí thư chi bộ

0934384285

Nguyễn Tấn Anh

Trưởng thôn

0368454882

Thôn Một

Hoàng Ngọc Niên

Bí thư chi bộ

0905621876

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng thôn

0905621600

Trung Nghĩa

Lê Mạnh Dân

Bí thư chi bộ

0905649439

Lý Khang

Trưởng thôn

0914408719

Đông Sơn

Hà Văn Thao

Bí thư

0905208002

Đặng Văn Nhân

Trưởng thôn

0935617726

An Sơn

Nguyễn Nhường

BTCB, TT

0935626093

  1. Xã Hòa Bắc

Thôn

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Tà Lang

Đinh Văn Cư

Bí thư chi bộ

0328492881

Đinh Văn Hin

Trưởng thôn

0336133173

Giàn Bí

Đinh Văn Như

Bí thư chi bộ

0974400681

Trần Xuân Trung

Trưởng thôn

0935607751

Nam Mỹ

Trần Thanh Hùng

Bí thư chi bộ

0978420392

Nguyễn Duy Hải

Trưởng thôn

0905380105

Phò Nam

Trần Thị Ánh

Bí thư chi bộ

0898207424

Nguyễn Sinh

Trưởng thôn

0982998285

Lộc Mỹ

Nguyễn Hữu Nhì

Bí thư chi bộ

0973424724

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng thôn

0382014270

Nam Yên

Lê Bá Chúc

Bí thư chi bộ

0386210545

Hồ Tăng Học

Trưởng thôn

0934976526

An Định

Hồ Thị Đào

Bí thư chi bộ

0969243049

Huỳnh Văn Mẫn

Trưởng thôn

0983362311

  1. Xã Hòa Phú

Thôn

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Phú Túc

Lê Văn Nghĩa

BTCB, TT

0963544524

Hòa Hải

Võ Sơn

BTCB, TT

0905652520

Đông Lâm

Phạm Văn Tâm

BTCB

0905966325

Nguyễn Văn Bảo

Trưởng thôn

0906416560

An Châu

Đặng Hoa

BTCB

0906398495

Nguyễn Phan Bốn

Trưởng thôn

0905386131

Hòa Thọ

Huỳnh Văn Hùng

BTCB

0933065069

Phạm Viết Hòa

Trưởng thôn

0774435386

Hòa Phước

Trương Văn Sanh

BTCB

0983034523

Đặng Năng

Trưởng thôn

0935702065

Hội Phước

Trương Công Thảo

BTCB

0987192197

Phạm Văn Đích

Trưởng thôn

0931945722

Hòa Phát

Huỳnh Tấn Sinh

BTCB

0905187285

Nguyễn Văn Hiển

Trưởng thôn

0935869730

10. Xã Hòa Nhơn

Thôn

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Phú Hòa

Đinh Thị Tiền

BTCB, TT

0787724052

Phú Hòa 2

Đinh Ha

Bí thư Chi bộ

0905540141

Phạm Cảnh

Trưởng thôn

0905360948

Thạch Nham Đông

Đoàn Ngọc Điểm

Bí thư Chi bộ

0905420518

Ng~ Văn Chủng

Trưởng thôn

0905344883

Thạch Nham Tây

Trần Công Khuê

Bí thư Chi bộ

0905187501

Đoàn Ngọc Cẩm

Trưởng thôn

0905527403

Phước Thái

Lê Đức Danh

BTCB, TT

0935783484

Thái Lai

Đặng Công Thiệt

Bí thư Chi bộ

0905620405

Hồ Văn Hiệp

Trưởng thôn

0905518630

Phước Thuận - Phước Hậu

Trần Phước Dũng

Bí thư Chi bộ

0905 767551

Lê Văn Tuân

Trưởng thôn

0905334810

Phước Hưng

Bùi Văn Thịnh

Bí thư Chi bộ

0905112843

Phạm Thể

Trưởng thôn

0934969404

Phước Hưng Nam

Nguyễn Huy

Bí thư Chi bộ

0905088349

Đỗ Thị Tùng

Trưởng thôn

0909422531

Hòa Khương Đông

Võ Văn Bông

Bí thư Chi bộ

0935436196

Nguyễn Thị Kim Mai

Trưởng thôn

0935097157

Hòa Khương Tây

Huỳnh Văn Tường

BTCB, TT

0832779508

Trước Đông

Nguyễn Đình Thu

Bí thư Chi bộ

0905226572

Nguyễn Tường

Trưởng thôn

0396550443

Ninh An

Nguyễn Đăng Tường

Bí thư Chi bộ

0905343415

Nguyễn Ninh

Trưởng thôn

0373002464

Diêu Phong

Phan Nha

Bí thư Chi bộ

0903579252

Nguyễn Tiếp

Trưởng thôn

0795660545

11. Xã Hòa Phong

Thôn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Nam Thành

Nguyễn Huy

Bí thư

0905070149

Nguyễn Giỏi

Trưởng thôn

0934792679

Cẩm Toại Trung

Lâm Quang Sơn

Bí thư

0905510829

Lê Gia

Trưởng thôn

0905607469

Túy Loan Đông 2

Đặng Mười

Bí thư

0772491336

Phạm Tấn Đông

Trưởng thôn

0905940722

Túy Loan Tây

Trần Văn Thanh

Bí thư

0905357197

Nguyễn Văn Minh

Trưởng thôn

0935510965

Cẩm Toại Tây

Chế Viết Nghi

Bí thư

0905437753

Nguyễn Duy Hùng

Trưởng thôn

0932480400

Bồ Bản

Trần Thị Duẫn

Bí thư

0905878734

Tán Văn Thạnh

Trưởng thôn

0932514783

Khương Mỹ

Thiều Hưởng

Bí thư

0387187599

Nguyễn Thịnh

Trưởng thôn

0935469990

An Tân

Nguyễn Bông

Bí thư

0974404624

Huỳnh Tấn Anh

Trưởng thôn

0782790588

Dương Lâm 1

Lê Sinh

Bí thư

0983264789

Nguyễn Đình Hòa

Trưởng thôn

0905099830

Cẩm Toại Đông

Lê Trung Đấu

Bí thư

0934732796

Nguyễn Nhỏ

Trưởng thôn

0763668170

Túy Loan Đông 1

Nguyễn Thị Học

Bí thư

0905673116

Nguyễn Hạnh

Trưởng thôn

0983785449

Dương Lâm 2

Nguyễn Giá

Bí thư

0387585120

Nguyễn Thịnh

Trưởng thôn

0796773720

Thạch Bồ

Lê Văn Bút

Bí thư

0905512256

Võ Văn Viên

Trưởng thôn

0935640353

 


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

news

Thư viện video Thư viện video

news

Lượt truy cập Lượt truy cập

news
0 0 0 0 4 8 2 1 9 6 1 5
Hôm nay: 11.230
Hôm qua: 77.481
Tuần này: 11.230
Tháng này: 462.465
Tổng cộng: 48.219.615