THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG HUYỆN HÒA VANG

Để thực hiện các giao dịch trực tuyến, đề nghị công dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ĐĂNG KÝ mã số công dân điện tử (nút đăng ký bên dưới); sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi cơ quan nhà nước thì công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản và thuận tiện. Công dân, tổ chức doanh nghiệp quản lý được hồ sơ cá nhân (thông tin cá nhân, giấy tờ số) và toàn bộ các giao dịch với cơ quan nhà nước thông qua việc nộp, theo dõi tình hình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến của thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, công dân, tổ chức, doanh nghiệp còn dễ dàng khai thác các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hòa Vang. 

5 xây 3 chống
Trang thông tin huyện Hòa Vang
Chính quyền điện tử
Cuộc vận động 3 hơn
Tổng đài 1022