LIÊN HỆ LIÊN HỆ

Lãnh đạo UBND huyện:

Email : ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT.  UBND

Đặng Thương

3846331

0913494684

thuongd

PCT TT

Đặng Phú Hành

3846299

0913494021

hanhdp

PCT

Bùi Nam Dũng

3846300

0905710666

dungbn

1. Văn phòng UBND huyện:                 Số FAX : 3846476

Email : vpubnd-hoavang@danang.gov.vn

Chánh VP

Phan Văn Tôn

3846172

0905144677

tonpv

PCVP

Ngô Quốc Dũng

3783802

0905666319

Dungnq

PCVP

Đinh Viết Trần Thọ

3673549

0905825582

thodvt

Bộ phận Văn thư

Tổ trưởng

Trần Thị Liên

3846476

0988788056

lientt

Chuyên viên

Ng T. Hồng Hạnh

0903535348

hanhnth2

Chuyên viên  

Lê Thị Thu Ni

 

0905620648

nyltt

Ban Tiếp công dân huyện

Trưởng ban

Ngô Quốc Dũng

3783802

0905666319

Dungnq

Thường trực Ban tiếp dân

Vũ Ái Nhi

3706769

01683990538

nhiva

Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ

Chuyên viên

Trương T.N.Thương

2246752

0934817873

thuongttn

Cán sự

Phan Thanh Tâm

0935112839

tampt1

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT              FAX : 0511.3673242

Email : nnptnt@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Lý

3673242

0905732916

lynv

PTP

Ngô Thị Hạnh

2245418

0905333703

hanhnt5

PTP

Nguyễn Tài

0903545446

tain

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

Email : tckh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hoa

3671034

0913441331

hoant4

PTP

Đinh Thị Thuý Hương

3846157

0982122059

huongdtt4

PTP

Ngô Ngọc Thiện

3846792

0905280581

thiennn

PTP

Trần Thị Thương

3846157

0989686495

thuongtt1

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Email : ktht-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lê Đức Trí

3846894

0903572637

trild

PTP

Ngô Trường Tuấn

3704495

0905019119

tuannt3

PTP

Nguyễn Hữu Chất

3704495

0905102110

chatnh

PTP

Nguyễn Tân

3704495

0913434336

tann1

PTP

Nguyễn Thị Thanh Tâm

3704495

0905629399

tamntt5

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường :

Email : tnmt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Nguyễn Tấn Khoa

3674999

0905006789

khoant2

PTP

Nguyễn Châu

2469122

0905950999

chaun1

PTP

Lê Đức Toại

2469122

0905024579

toaild

PTP

Lê Thị Phước Oanh

2469122

0905212345

oanhltp

6. Phòng Y tế:         

Email : yte-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng  phòng

Trần Văn  Thanh

3788468

0905608561

thanhtv12

PTP

Trần Thị Thương

3788468

0905012363

thuongtt

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Email : gddt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng  phòng

Phạm Hồ Q` Trang

3879368

0905494249

trangphq

PTP

Nguyễn Văn Quý

3879369

0905194307

quynv

PTP

Lê Văn Hoàng

3846154

0907868479

hoanglv

8. Phòng Lao động và TBXH:

Email : ldtbxh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Phùng Kiệm

3672462

0905234429

kiemp1

PTP

Trần Tiến Trinh

3846160

0989440025

trinhtt

PTP

Đặng Thập

3846160

0905147171

thapd

PTP

Trần Văn Liên

3846160

0935043543

lientv

9. Phòng Văn hóa Thông tin:

Email : vhtt-hoavang@danang.gov.vn

Q. Tr. phòng

Đỗ Thanh Tân

2223778

0982989982

tandt

PTP

Trần Đình Ngô

3846161

0905313341

ngotd

PTP

Lê Kim Ngọc

3846161

0905116102

ngoclk

 

10. Phòng Tư pháp:

Email: tuphap-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Mạc Thông

3846257

0903595535

thongm

PTP

Ngô Thị Thanh Thảo

3846257

0978684689

thaontt3

PTP

Lê Đình Quảng

3846257

0905015141

quangld1

PTP

Ng~Thị Phương Ngân

3846257

0906147769

nganntp

11. Phòng Nội vụ:

Email : noivu-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Ngô Chí Thức

2240176

0905060397

thucnc

PTP

Trà Đình Thứ

3846159

0905472255

thutd

PTP

Nguyễn Văn Sáu

6569956

0905133418

saunv1

PTP

Trần Bùi Quốc Bình

3846159

0905846159

binhtbq

12. Ban quản Lý Đầu tư Xây dựng huyện:

Email : bqldtxd-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Trần Cảnh Quy

3696087

0913486803

quytc

PTB

Nguyễn Quang Lộc

0903599444

locnq

PTB

Lê Văn Hùng

0905029039

hunglv1

PTB

Nguyễn Bá Tâm

 

0905625112

tamnb

13. Đội Quy tắc Đô thị:

Email : qtdt-hoavang@danang.gov.vn

Đội trưởng

Ngô Văn Bảy

3672451

0914014216

baynv2

Đội phó

Nguyễn Đăng Dự

2216747

0903535227

dund1

Đội phó

Ngô Thành Nhơn

 

0905530046

nhonnt

Đội  phó

Phạm Xem

 

0905330359

xemp

14. Trung tâm Dân số - KHHGĐ:

Email : dskhhgd-hoavang@danang.gov.vn

Giám đốc

Hồ Tấn Lợi

3509825

0905052355

loiht

Phó Giám đốc

Ngô Thị Kim Thời

3783583

0905890044

thointk

Phó Giám đốc

Ông Văn Dưỡng

 

0905212797

duongov

Phó Giám đốc

Vũ Minh Hiền

 

0905041532

hienvm

15. Đài Truyền thanh –Truyền hình:

Email : daitruyenthanh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng đài

Trần Văn Sâm

2216136

0903578809

samtv

P. Trưởng đài

Đặng Công Chiến

3846136

0974984989

chiendc

P.Trưởng đài

Phạm Hùng

 

0905131019

hungp

16. Trung tâm TDTT:

Email : ttvhtt-hoavang@danang.gov.vn

Giám đốc

Lê Đinh Minh Hải

2223778

0905358026

haildm

PGĐ

Nguyễn Hữu Dũng

2223778

0905702989

dungnh6

17. Thanh Tra Nhà nước huyện:

Email : thanhtra-hoavang@danang.gov.vn

C. Thanh Tra

Nguyễn Minh Trí

3783575

0982069018

trinm4

Phó Chánh TT

Nguyễn Cường

3846100

0905212796

Cuongn3

Phó Chánh TT

Nguyễn Thị Xuân

3846100

0905840878

xuannt3

Phó Chánh TT

Lê Hợp

3846100

0936085567

hopl

18. Ban biên tập Trang thông tin điện tử:

Email : banbientaphoavang@danang.gov.vn

Thành viên

Phan Thanh Phong

3879183

0983068819

phongpt3

Thành viên

Ngô Thị Ngọc Dung

3879183

0905013681

dungntn1