Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Đăng ký kinh doanh
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã do bị mất Đăng ký kinh doanh
4 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
5 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất) Đăng ký kinh doanh
7 Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho các hợp tác xã được chia tách, hợp nhất Đăng ký kinh doanh
9 Thông báo thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh

VIDEO VIDEO