Thông báo Thông báo

Báo cáo UBND Huyện
STT Nội dung
1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN tháng 2 năm 2017 của phòng Tài nguyên môi trường Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN tháng 2 năm 2017 của phòng Tài nguyên môi trường
2 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN tháng 2 năm 2017

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của UBND huyện giao, Đội Kiểm tra QTĐT huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN tháng 2 năm 2017

3 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

4 Báo cáo định hướng phát triển Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh của huyện Hòa Vang giai đoạn 2016-2021 Báo cáo định hướng phát triển Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh của huyện Hòa Vang giai đoạn 2016-2021
5 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016