Kế hoạch, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020

1. Quan điểm và định hướng phát triển

 a) Phát triển doanh nghiệp theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng, đạt hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

 b) Ươm tạo doanh nghiệp mới trong các lĩnh vực có sản phẩm xuất khẩu và có giá trị gia tăng cao.

 c) Phát triển các cơ sở kinh doanh hộ cá thể trên địa bàn huyện thành doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp vừa thành doanh nghiệp lớn, đồng thời thu hút các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đặt trụ sở trên địa bàn huyện.

d) Phát triển doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện (Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp).

2. Mục tiêu

Đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và minh bạch để các doanh nghiệp đóng góp ngày càng nhiều vào chiến lược giảm nghèo và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của huyện, cũng như góp cải thiện năng lực cạnh tranh của thành phố.

3. Các giải pháp thực hiện

a) Giải pháp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

- Tập trung cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đặc biệt là TTHC ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp như đất đai, thuế, hải quan,...

- Triển khai vận hành có hiệu quả mô hình "Một cửa điện tử tập trung" chuyên nghiệp; mở rộng các loại hình giải quyết thủ tục hành chính liên thông – liên kết và trọn gói; triển khai có hiệu quả mô hình dịch vụ trả kết quả hồ sơ tận nhà cho công dân, tổ chức.

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.

- Tiếp tục rà soát và cắt giảm các thủ tục hành chính hợp lý hoá thủ tục trong cấp phép một số ngành; các phòng ban của huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, tăng cường hỗ trợ thông tin dịch vụ công trên các trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin khác.

- Cập nhật kịp thời và công khai quy hoạch xây dựng, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi thủ tục, quy trình cấp phép xây dựng.

b) Giải pháp về công nghệ

- Hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc, đổi mới công nghệ; tăng cường cung cấp thông tin về khoa học công nghệ, công nghệ thông tin-truyền thông đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Thông tin rộng rãi các chương trình, dự án hỗ trợ của huyện, thành phố đến các doanh nghiệp để họ chủ động tham gia; xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường trong và ngoài nước nhằm có dự báo tương đối chính xác, giúp doanh nghiệp có định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí về thông tin.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Dự án " Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" (Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng).

- Phối hợp Sở ban ngành của thành phố triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ . Phối hợp Trung tâm khuyến công thành phố khảo sát các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp – TTCN trên địa huyện để hỗ trợ thiết bị, công nghệ từ nguồn vốn chương trình khuyến công Quốc gia.

- Phối hợp Sở Công thương nghiên cứu hình thành cụm Công nghiệp –TTCN tại làng nghề đá chẽ Hoà Sơn để tranh thủ các chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp của Chính phủ. Kêu gọi và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đá mỹ nghệ Đá chẻ Hoà Sơn.

c) Giải pháp về mặt bằng sản xuất, kinh doanh

- Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất, tiếp tục việc thực hiện công khai minh bạch các quy hoạch, quy trình, thủ tục tiếp cận đất đai chung để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và hạn chế tối đa chi phí trung gian trong quá trình tiếp cận đất đai. Thường xuyên rà soát, bổ sung, ban hành các cơ chế ưu đãi về tiền sử dụng đất.

- Tiếp tục tổng hợp nhu cầu sử dụng mặt bằng của doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động, sản xuất kinh doanh.

- Định kỳ 06 tháng, hằng năm, rà soát lại quỹ đất trên địa bàn huyện; kiểm tra, thu hồi đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích để bố trí cho doanh nghiệp đang có nhu cầu, đồng thời thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất nhanh chóng, công khai, minh bạch, đúng luật. Đề xuất thành phố có chính sách phân kỳ thanh toán tiền sử dụng đất giao cho các doanh nghiệp được bố trí nhằm giảm áp lực về vốn.

- Đẩy mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, cụm công nghiệp nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng ngành nghề đến hoạt động để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và tạo ra chuỗi giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong cùng ngành nghề. Hỗ trợ di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm, tác hại đến môi trường tại các khu dân cư và đô thị đến các khu, cụm công nghiệp.

d) Giải pháp về tín dụng

- Đề nghị thành phố thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp cận hỗ trợ từ Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố.

- Đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn, hỗ trợ lãi suất và quản lý thuế phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất và tham gia xuất khẩu; đề xuất điều chỉnh lãi suất cho vay ưu đãi theo hướng thấp hơn các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố phù hợp với các quy định của Chỉnh phủ.

- Định kỳ hằng quý trong năm làm việc với các Ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp trên địa bàn về các chính sách vay, thực hiện đúng lãi suất theo quy định của Nhà nước.

e) Giải pháp về nhân lực

- Định kỳ tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; hằng năm xây dựng và thực hiện Kế hoạch đào tạo, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện đào tạo quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, tạo nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

- Hình thành vườn ươm doanh nghiệp; hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Tổ chức các khóa tập huấn về các chính sách pháp luật về thuế đến với cộng đồng doanh nghiệp huyện; bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã, tổ hợp tác về quản trị Hợp tác xã, kế toán, kiểm soát Hợp tác xã; nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp cho cán bộ công chức các phòng, ban ngành, UBND xã.

f) Giải pháp về thông tin, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư

- Tiếp nhận và truyền tải các chương trình hỗ trợ từ nguồn kinh phí của thành phố đến các doanh nghiệp trên địa bàn. Tranh thủ sự tư vấn và hỗ trợ của các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp như: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến thương mại, Trung tâm xúc tiến đầu tư, Trung tâm xúc tiến du lịch nhằm thông tin các chính sách đến doanh nghiệp.

- Nghiên cứu hình thành khu giới thiệu, trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tại khu du lịch trên địa bàn huyện (Suối Hoa, Bà Nà, Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy; Hồ đập Đồng nghệ…); kêu gọi đầu tư hình thành các nhà hàng phục vụ du lịch trên QL14G, ĐT602..; tổ chức chợ phiên hàng nông sản trên địa bàn; Tổ chức các khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ (kỹ năng bán hàng, văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, năng lượng…).

- Nghiên cứu liên kết các công ty lữ hành du lịch hình thành các tour du lịch sinh thái, làng nghề trên địa bàn huyện; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư khai thác khu vui chơi giải trí, dịch vụ văn hóa thể thao theo hình thức xã hội hóa.

- Nghiên cứu hình thức hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ công, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện, chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Ưu tiên các doanh nghiệp trên địa bàn có năng lực tham gia thực hiện các dự án đầu tư, thi công công trình, cung cấp nguyên vật liệu các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

g) Giải pháp về công tác thông tin, đối thoại doanh nghiệp

- Tham mưu UBND huyện tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp và phổ biến chính sách mới cho doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp cận được thông tin chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước.

- Tăng cường công tác quảng bá và thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp, giới thiệu và quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp trên Website của huyện và Hội doanh nghiệp.

- Xây dựng chuyên mục " Năm doanh nghiệp" tuyên truyền các hoạt động của doanh nghiệp phát trên song phát thanh của Đài Phát thanh – Truyền hình huyện. Tần suất 1 lần/tháng.

h) Giải pháp về trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp

- Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; giải đáp pháp luật và tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

- Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thông qua việc trực tiếp cung cấp thông tin hướng dẫn các doanh nghiệp về các thủ tục hành chính liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các thủ tục hành chính khác có liên quan đến doanh nghiệp.

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua việc trả lời những nội dung yêu cầu của doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương thông qua các hình thức trả lời bằng văn bản hoặc thông qua thư điện tử, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp qua điện thoại, qua thông tin đại chúng.

- Bên cạnh đó, xuất phát từ thực trạng và nhu cầu tại địa phương, trong thời gian đến cần có một tổ chức chuyên trách, làm đầu mối triển khai công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp, nhằm kịp thời tháo gỡ, giải đáp chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ sự cần thiết trên kiến nghị UBND thành phố nghiên cứu quyết định thành lập trung tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc UBND huyện.

i) Quy hoạch cụm công nghiệp của huyện

- Xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế, đặc biệt là các đơn vị có tiềm lực tài chính tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch liên kết với các địa phương khác để tạo ra nguồn lao động ổn định cho các doanh nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, thành phố. Đẩy mạnh việc liên kết với các trung tâm đào tạo lớn của cả nước để tiến hành đào tạo theo chuyên ngành công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp nền tảng, và các ngành công nghiệp có công nghệ tiên tiến.

- Đối với các cơ sở nằm ngoài địa điểm quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, phải tiến hành khảo sát và đánh giá tổng thể các yếu tố phát triển của các doanh nghiệp về vị trí, điều kiện sản xuất kinh doanh, năng lực sản xuất, công nghệ, tác động môi trường để xây dựng phương án bố trí, di chuyển hợp lý vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. Thông báo công khai cho các doanh nghiệp biết trước về kế hoạch di chuyển để doanh nghiệp chuẩn bị phương án sản xuất, đầu tư mới phù hợp.

k) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội doanh nghiệp

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội doanh nghiệp huyện, thực hiện chương trình kết nối doanh nghiệp để liên kết và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức các buổi gặp mặt giao lưu nhân dịp các ngày lễ lớn,…; tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên tạo mối liên kết và hỗ trợ trong sản xuất, kinh doanh; triển khai các hoạt động văn nghệ, thể thao trog khối doanh nghiệp chào mừng các ngày lễ lớn…

l) Tuyên truyền Luật doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi

Tổ chức tuyên truyền luật Doanh nghiệp đến Hội doanh nghiệp và toàn thể doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

m) Phát huy vai trò của Hội doanh nghiệp Huyện

Nâng cao vai trò hội doanh nghiệp nhằm tạo được sự đồng thuận của các thành viên, cùng với đó hội doanh nghiệp cần nâng cao yếu tố hoạt động chuyên nghiệp dựa trên nắm vững luật thương mại trong nước và quốc tế để có thể trợ giúp cho các doanh nghiệp hội viên một cách có hiệu quả.

(Trần Đức - Phòng TC-KH huyện)

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 6 9 3 2 6
Hôm nay: 4.023
Hôm qua: 4.302
Tuần này: 8.325
Tháng này: 83.822
Tổng cộng: 36.369.326