Hòa Vang: 200 đảng viên mới bồi đưỡng lý luận chính trị năm 2018

Sáng 09/7, 200 đảng viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Hòa Vang tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018 do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức.

200 đảng viên mới kết nạp ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Hòa Vang tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018

Trong thời gian 06 ngày, các đảng viên mới sẽ nghiên cứu 09 bài học và 01 chuyên đề về những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lịch sử Đảng bộ huyện Hoà Vang.v.v.v...

          Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hòa Vang Lê Văn Hùng Vương nhấn mạnh, lớp học sẽ giúp các đảng viên mới nắm bắt những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới; về nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó giúp cho mỗi đảng viên có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở đơn vị, địa phương; gắn việc học tập lý luận vào thực tiễn công tác chuyên môn...

Thanh Giang- Minh Thọ

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 7 3 9 9 2 4 5
Hôm nay: 1.075
Hôm qua: 2.171
Tuần này: 8.334
Tháng này: 64.727
Tổng cộng: 37.399.245