Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016

 

Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện đã trở thành đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hòa giải ở cơ sở không chỉ đơn thuần góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự và phòng ngừa tội phạm, vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang có nhiều chuyển biến tích cực; việc hình thành, củng cố các tổ hòa giải ở các thôn, đã đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả. Sau khi Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của UBND thành phố, hàng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch để triển công tác hòa giải giải ở cơ sở để tổ chức thực hiện một cách hiêu quả.

    Tính đến nay, toàn huyện có 119 tổ hòa giải/119 thôn, với tổng số hòa giải viên là 836 thành viên. Bình quân mỗi tổ hòa giải có từ 5 đến 7 hòa giải viên. Thành phần chủ yếu của tổ hòa giải bao gồm những người có uy tín, trách nhiệm ở khu dân cư như: Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, đoàn thanh niên...Tùy từng địa phương có sự bầu chọn và được UBND cấp xã ra quyết định công nhận thành viên của tổ hòa giải.

Hội thi Hòa giải viên cấp thành phố năm 2016

 Nhìn chung các tổ hòa giải ở cở sở trên địa bàn huyện cơ bản hoạt động có hiệu quả, số lượng vụ việc hòa giải thành đạt tỉ lệ cao. Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải trong năm 2016: 113 vụ việc lĩnh vực dân sự là 76 vụ,  hôn nhân và gia đình là 12 vụ, khác là 25 vụ... hòa giải thành: 104 vụ việc, tỷ lệ: 92. %, hòa giải không thành: 09 vụ việc, tỷ lệ: 7,9%, từ kết quả đó đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, hạn chế xảy ra những vụ việc mâu thuẫn, xích mích kéo dài dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra. 

Kinh phí hoạt động hòa giải cơ sở, hàng năm UBND huyện đã cấp mỗi đơn vị 10.000.000 đồng để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. Trên cơ sở Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức chi bảo đảm công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã tổ chức chi hỗ trợ kinh phí kịp thời và đúng theo quy định với tổng số tiền là. 68.762.000 (Sáu mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi hai ngàn đồng) (Trong đó: Hòa Bắc: 7.000.000 đồng; Hòa Phước: 3.150.000 đồng; Hòa Ninh: 9.870.00; Hòa Tiến: 6.600.000 đồng; Hòa Phú: 3.200.000 đồng; Hòa Phong: 9.002.000 đồng; Hòa Liên: 3.900.000 đồng; Hòa Khương: 9.840.000 đồng; Hòa Châu 3.200.000 đồng; Hòa Sơn: 3.000.000 đồng; Hòa Nhơn: 10.000.000 đồng). Tuy nhiên, công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn gặp một số tồn tại như: Một số địa phương chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác hòa giải đối với đời sống xã hội nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí, nhân lực…, chưa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở (công tác thống kê, kiểm tra, báo cáo, theo dõi,…; công tác sơ kết, tổng kết, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ có liên quan cho hòa giải viên…); hoạt động hoà giải còn mang tính hình thức chưa chú trọng chiều sâu; việc huy động nguồn lực cho công tác hòa giải ở cơ sở chưa thực hiện được. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải phải kiêm nhiệm nhiều việc; tổ hòa giải ở một số nơi hoạt động chưa hiệu quả,…; công tác phối kết hợp giữa chính quyền và Mặt trận tổ quốc cùng cấp trong việc củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở còn thiếu chặt chẽ.

Phần dự thi của hòa giải viên cơ sở huyện Hòa Vang

          Để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

      Một là, các cấp uỷ đảng, chính quyền cần quan tâm tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hoà giải cơ sở. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng mang tính quyết định đối với hiệu quả của công tac hoà giải ở cơ sở.

      Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân ở cơ sở về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trong nhân dân, góp phần giảm thiểu các vụ, việc tranh chấp, khiếu nại; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, tạo sự đồng thuận, ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt chú trọng phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là thông qua các chương trình phát thanh - truyền hình, truyền thanh cơ sở.

       Ba là, thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải và hòa giải viên; thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

        Bốn là, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên; cung cấp các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi hoà giải viên giỏi, tuyên truyền viên pháp luật giỏi với những nội dung phong phú, đa dạng và sinh động thông qua đó tạo điều kiện để các tổ hoà giải, hoà giải viên trao đổi kinh nghiệm về hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình,…

        Năm là, đảm bảo kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức chi bảo đảm công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

                                                                                                    Đình Quảng - Phòng Tư pháp

Tin cùng chuyên mụcThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 8 3 5 4 8 4 6
Hôm nay: 223
Hôm qua: 6.868
Tuần này: 7.091
Tháng này: 76.847
Tổng cộng: 38.354.846